Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie biznesu 530-ZS2-2XMOB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamik A., Grabowska S., Saniuk S., Model biznesu w środowisku smart world, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

2. Zinczuk B., Bolibok P., Kasprzak-Czelej A., Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023

3. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wang, G., & Hwa, T. H. (2019). Designing business model canvas for motorcycle rental based mobile application (case study at PT XYZ). Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng, 8(5), 1841-1855.

2. Nadir, M. H. B., Aris, S. R. S., Janom, N., Ahmad, F., Arshad, N. H., & Bashah, N. S. K. (2020). A business model canvas for crowdfunding platform: Case study of crowdfunding platforms in Malaysia. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 18(3), 1287-1294.

Efekty uczenia się:

MOB_UW1 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą modeli biznesowych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu rozwoju przedsiębiorstwa, a także potrafi formułować własne opinie na temat metod ulepszenia i wpływu modelu biznesowego przedsiębiorstwa na jego sukces/porażkę (KA7_UW2) – analiza studium przypadku, projekt

MOB_UW2 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu tworzenia i analizy business model canvas dla nowych/istniejących przedsiębiorstw oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA7_UW5) - analiza studium przypadku, projekt

MOB_UW3 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu modelowania biznesu do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych złożonych i nietypowych problemów związanych z wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa modelami biznesowymi (KA7_UW6) - analiza studium przypadku, projekt

MOB_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów modeli biznesowych na bazie business model canvas oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki wykorzystania takiego modelu w praktyce przedsiębiorstwa (KA7_K02) - analiza studium przypadku, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z uzyskanych punktów za pracę własną (rozwiązywanie studiów przypadku, projekt, realizowane indywidualnie i w grupach).

Punktacja:

91-100% - ocena bardzo dobra

81-90% - ocena dobra +

71-80% - ocena dobra

61-70% - ocena dostateczna +

51-60% - ocena dostateczna

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. W przypadku nieobecności podczas powyżej 50% zajęć ćwiczenia nie zostają zaliczone.

Zakres tematów:

Determinanty wyboru modelu biznesowego

Identyfikacja i analiza modeli biznesowych wybranych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych

Projektowanie business model canvas – rozwój istniejącego lub tworzenie nowego modelu przedsiębiorstwa:

- propozycja wartości i segmenty klientów

- kanały komunikacji/dystrybucji oraz relacje z klientami

- strumienie przychodów oraz kluczowe zasoby

- kluczowe działania oraz kluczowi partnerzy

- struktura kosztów.

Prezentacja przygotowanych projektów modeli biznesowych i dyskusja oraz ewaluacja.

Metody dydaktyczne:

analiza studium przypadku, projekt business model canvas

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 205
Monika Garwolińska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)