Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telewizja w kulturze 520-KS1-2TWK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W. Godzic, Telewizja jako kultura,Rabid, Kraków 1999

W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 2004;

A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netflixa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacj socjologiczne i kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

A. Kisielewska, Seriale telewizyjne jako wspólnoty symboliczne, IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych nr 28/2, s. 91-106

Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia, pod red. M. Filiciaka, G. Ptaszka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 (Rozdz. 4. Co widzowie robią z telewizją).

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 (Rozdz. Adoracja przy ołtarzu konwergencji; Zakończenie

A. Kisielewska, Oglądanie telewizji a kultura czasu wolnego w Polsce. W poszukiwaniu przyjemności (w:) Przyszłość kultury: od diagnozy do prognozy, (red.) A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2017, s. 169-183

Literatura dodatkowa:

- W. Godzic, Rozumieć telewizję, Rabid, Kraków 2001.

Kisielewska, Serialowe “prawdziwe życie” jako płaszczyzna gry z kulturą, Artystów gry z kulturą, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, Białystok 2009, s. 187-198

J. Kończak, Od Tele-echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

- K. Arcimowicz, Teledyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- główne kierunki w obrębie nauk o kulturze i religii: 5. nauki o komunikacji społecznej i mediach (KA6_WG4)

- historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych (KA6_WK3)

- zasady działania instytucji kultury oraz orientuje się

we współczesnym życiu kulturalnym (KA6_WK5)

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (KA6_UW4)

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych (KA6_UW6)

- komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej (KA6_UK1)

- przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł (KA6_UK4)

- czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne) (KA6_UU2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów do:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (KA6_KK1)

- twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych

oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem (KA6_KK2)

- krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych

i nowych zjawisk w sztuce (KA6_KK3)

- przestrzegania zasad etycznych związanych

z odpowiedzialnością za podejmowane działania

o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury (KA6_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (ocenianie ciągłe - aktywność, esej zaliczeniowy).

Podczas zajęć sprawdzana jest lista obecności.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie. Zapoznanie ze specyfiką przedmiotu. Rola telewizji w kulturze.

2. Historia telewizji - przemiany medium i ich kulturowe znaczenie.

3. Kim jest widz? Rola telewizji w życiu społecznym. Wspólnoty symboliczne.

4. Życie w rytmie serialu. Telewizja a czas wolny. Rytuały oglądania.

5. Telewizja na krawędzi rzeczywistości. Programy informacyjne i kształtowanie opinii.

6. Życie na wizji. Fenomen reality shows.

7. Płeć i władza w operach mydlanych.

8. Telewizja w czasach Internetu. Serwisy strumieniowe jako posttelewizja.

Metody dydaktyczne:

Referat połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala B9
Katarzyna Łukasiak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)