Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telewizja w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS1-2TWK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telewizja w kulturze
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami, jakie telewizja pełni w kulturze współczesnej, a szerzej z kulturową rolą telewizji. Podstawowym założeniem kursu jest teza, że telewizja nie tylko przekazuje kulturę, ale sama jest kulturą, ponieważ tworzy kulturę. Przedmiot ma charakter historyczno-problemowy. Po zakończeniu cyklu zajęć student powinien umieć scharakteryzować rolę telewizji w kulturze, wskazać istotne mechanizmy jej działania i zmian, zdefiniować podstawowe gatunki telewizyjne. Powinien także umieć wykorzystywać wiedzę na temat telewizji w praktyce zawodowej i działaniach prywatnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: kształtowania się telewizji jako medium kultury XX wieku w Polsce i na świecie, a także przemian telewizji w początkach XXI wieku i nowych sposobów jej odbioru; gatunków telewizyjnych i ich społecznych funkcji - informacyjnych i rozrywkowych; społecznej i kulturowej roli telewizji jako medium masowego, a dzisiaj cyfrowego, będącego głównym dostarczycielem przyjemności, a także źródłem kulturowych dyskursów odgrywającym istotną rolę w życiu codziennym oraz w kształtowaniu tożsamości zbiorowej polskiego społeczeństwa.

Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z kulturową rolą telewizji regionalnej, na przykładzie Telewizji Białystok.

Ćwiczenia mają charakter analityczno-warsztatowy i są powiązane z tematyką wykładów.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M- 8a przedmioty specjalizacyjne - media i komunikowanie

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - nauki o kulturze i religii

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 3

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, ćwiczenia warsztatowe z kamerą, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 7 x 2h + 1 h = 15 h

Udział w ćwiczeniach – 7 x 2 h + 1 h = 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 7 x 2 h = 14 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 14h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 30 h + 2 h = 32 h

Razem: 90 h

Odpowiada 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 + 15 + 14 = 44 h = 1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 14 + 32 = 46 h = 1,5 ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

- M. Briggs, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, przeł. B. Radwan, Wyd. UJ, Kraków 2012.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, (w: ) Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

- W. Godzic, Telewizja jako kultura,Rabid, Kraków 1999.

- W. Godzic, Rozumieć telewizję, Rabid, Kraków 2001.

- Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 2004;

- A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netflixa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Kraków 2009.

- J. Lalewicz, Telewizja i kształt potocznego świata, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hipfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 264-273.

- D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, przeł. A. sadza, Wyd. UJ, Kraków 2008.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność, tożsamość, przeł. J. Mach, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

- N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002.

- Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, pod red. M. Filiciaka i B. Gizy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

- G. Sartori, Homo videns. Teelwizja i postmyślenie,przeł. J. Uszyński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.

- 30 najważniejszych programów tv w Polsce, pod red. W. Godzica, Wyd. Trio, Warszawa 2005.

- Teledyskursy. telewizja w badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce1998.

- Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia, pod red. M. Filiciaka, G. Ptaszka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- K. Arcimowicz, Teledyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013.

- K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem. Człowiek, kultura, audiowizualność, Nomos, Kraków 2000.

- P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- John Fiske, Television Culture, Routledge, London – New York 1989.

- David Gauntlett i Annette Hill, TV Living. Television, Culture and Everyday Life, Routledge, London and New York 1999.

- Graeme Burton, Media and Society. Critical Perspectives, McGraw Hill Education, Berkshire 2004.

- W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

- Mateusz Halawa, Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 (Rozdz. 4. Co widzowie robią z telewizją).

- Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 (Rozdz. Adoracja przy ołtarzu konwergencji; Zakończenie).

- J. Kończak, Od Tele-echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

- Paweł Nowicki, Co to jest telenowela, Biblioteka Laboratorium Reportażu, Warszawa 2006.

- Pejzaże audiowizualne: telewizja, wideo, komputer, wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, Wyd. UJ, Kraków 2003.

- G. Ptaszek, Talk show. Szczerość na ekranie?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- M. Zdrodowska, Telewizja na pograniczach, Wyd. UJ, Kraków2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent zna i rozumie:

1. główne kierunki w obrębie nauk o kulturze i religii: 5. nauki o komunikacji społecznej i mediach

KA6_WG4

2. zasady działania instytucji kultury oraz orientuje się

we współczesnym życiu kulturalnym

KA6_WK5

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent potrafi:

1.rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

KA6_UW4

2. wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

KA6_UW6

3. czytać i interpretować teksty kultury (audiowizualne, multimedialne)

KA6_UU2

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

1.krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych

i nowych zjawisk w sztuce

KA6_KK3

2. przestrzegania zasad etycznych związanych

z odpowiedzialnością za podejmowane działania

o charakterze tworzenia, upowszechniania

i oceny wytworów i tekstów kultury

KA6_KR3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska, Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowego zasobu wiedzy dotyczącego roli telewizji w kulturze XX i XXI wieku - w obrębie kultury własnej, a także w innych kulturach.

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat .

Studenci zostaną zapoznani ze

Poznają także mechanizmy i normy towarzyszące

oraz rolę tradycyjnych oraz nowych środków przekazu w kształtowaniu

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M- 8a przedmioty specjalizacyjne - media i komunikowanie

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - nauki o kulturze i religii

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 3

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, ćwiczenia warsztatowe, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 7 x 2h + 1 h = 15 h

Udział w ćwiczeniach – 7 x 2 h + 1 h = 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 7 x 2 h = 14 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 14 x 1 h = 14 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 30 h + 2 h = 32 h

Razem: 90 h

Odpowiada 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 + 15 + 14 + 2 = 46 h = 1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 14 + 30 = 44 = 1,5 ECTS

Literatura:

Wykaz literatury znajdzie się w części sylabusa dotyczącej wykładów i ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)