Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania komunikacyjne 520-KS1-2ZKM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Tokarz - Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Catherine Herriger - Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, Astrum 2004.

R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015.

P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej. Spraw, by Cię słuchano i odnieś sukces. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

M. McKay, M. Davis, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2021.

E. Żurek, Sztuka wystąpień, Poltext, Warszawa 2003.

B. Kudra, o komunikacji społecznej (w:) Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane. Kudra B., Olejniczak E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 9-24.

E. T. Hall, Ukryty wymiar (w:) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Mencwel A. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 138-152.

R. Fischer, Dochodząc do TAK - negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.

Literatura dodatkowa:

S. Juszczyk Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, Edukacja i dialog, nr 5/2011, s. 42-46.

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami., Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1999

M. Brzezińska-Waleszczyk, Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, Studia Medioznawcze, nr 4/2015, s. 67-78.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- struktury i instytucje społeczne i drogi wpływania na ludzkie zachowania (KA6_WK1)

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej (KA6_UK1)

- komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk i tradycji kulturowych (KA6_UK3)

- przygotować się do dyskusji, sporządzić listę kwestii spornych oraz dyskutować używając terminologii kulturoznawczej w ramach pracy indywidualnej oraz zespołowej (KA6_UO2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (KA6_KK1)

- organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy (KA6_KO2)

- przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę (KA6_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (ocenianie ciągłe) oraz pozytywna ocena z napisanego kolokwium.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności należy odrobić w czasie konsultacji.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie ze specyfiką przedmiotu. Definicja zachowań komunikacyjnych.

2. Skuteczna komunikacja. Definicje komunikatu, konfliktu, problemu.

3. Język ciała i zależności przestrzenne w komunikacji.

4. Komunikaty blokujące kontakt. Komunikaty skrzyżowane i manipulacja.

5. Grzeczność językowa. Estetyka i etyka komunikacji.

6. Wystąpienia publiczne i sztuka argumentacji.

7. Strategie asertywne.

8. Rozwiązywanie sporów. Mediacja.

9. Komunikacja międzykulturowa.

10. Płeć a zachowania komunikacyjne.

11. Komunikacja wizualna. Sztuka jako forma komunikacji.

12. Komunikacja w nowych mediach.

13. Skuteczna komunikacja marketingowa.

14. Projekcja filmu połączona z dyskusją.

15. Test zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana, inscenizacje improwizowane

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala B9
Katarzyna Łukasiak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)