Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia mediów 520-KS2-1ANM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- S. Sikora, Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Wyd. DiG, Warszawa 2012.

M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, przeł. P. Tomanek, PWN, Warszawa 2013.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

- M. Szpunar, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, Studia Socjologiczne 2004, 2(173), s. 95-135.

- S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, WUJ, Kraków 2009.

- M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- D. Skotarczyk, Film jako źródło do badań przemian obyczajowych, (w: ), Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.

- A. Idzikowska- Czubaj, Obraz kultury młodzieżowej w polskim filmie fabularnym, (w: ) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

- E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne, Muza, Warszawa 2008.

- D. Jemielniak. Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, Prakseologia nr 154/2013, s. 97-116.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. (rozdział Mit dzisiaj – JEST)

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009.

- A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, WUJ, Kraków, 2008.

- A. Jawor, Od kury do demona. Serialowy obraz kobiety, (w: ) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, s. 165-176. (rozdział Queer as folk – JEST)

- M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

- E. Kozik, Dyskurs polskich mediów alternatywnych jako sposób tworzenia postprawdy, Slavica Iuvenum Conference 2021, s. 63-72.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- M. Maffesoli, Czas plemion, PWN, Warszawa 2008.

- J. Burgess, J. Green, Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, PWN, Warszawa 2011..

- T. Boellstorff, Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, Wyd. UJ, Kraków 2012.

- A. Suchocka, I. Królikowska, Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Tom 6 nr 4, 2014, s. 73-88.

- A. Szyfer, Tożsamość kulturowa: implikacje teoretyczne i metodologiczne, Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1, 1997, s. 159-167.

Literatura uzupełniająca:

- Theorising Media and Practice, ed by B. Brauchler and J. Postill, Bergham Books, New York 2010.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004, s. 403-434.

- J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, WAiP, Warszawa 2008.

- A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WaiP, Warszawa 2007.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005

- A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

- szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną i etnograficzną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+ (KA7_WG3)

- w sposób uporządkowany i pogłębiony główne kierunki nauk o kulturze i religii:

antropologię kultury

nauki o komunikacji społecznej i mediach (KA7_WG4)

2. Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane

z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy (KA7_UW2)

- wykrywać złożone zależności między analizowanymi

przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych pisemnych i ustnych, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny (KA7_UW4)

- stworzyć artefakty artystyczne, naukowe oraz krytyczne opracowania dzieł sztuki z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada umiejętności ich prezentacji (KA7_UW5)

3. Kompetencje społeczne:

- przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (KA7_KK2)

- organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy (KA7_KO3)

- docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowanego projektu badawczego i aktywności w czasie zajęć (dotycząca przeczytanej literatury przedmiotu i udziału w dyskusji)

Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności, niż dwie, student zobowiązany jest nadrobić nieobecność podczas konsultacji z prowadzącym.

Zakres tematów:

Media we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny

Wydarzenia medialne i rytuały medialne

Antropologia wizualna

Kino antropologiczne

Media a kształtowanie tożsamości kulturowej

Media alternatywne

Etnografia cyfrowa

Media a społeczne konstrukcje płci

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie literatury, metoda projektów - prezentacje projektów badawczych w formie multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala B9
Katarzyna Łukasiak 14/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B9
Katarzyna Łukasiak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)