Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań terenowych i rynku kultury 520-KS2-1MBT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• T. Adamski i in., Diagnoza kapitału kulturowego instytucji biorących udział w programie BMK - perspektywa wojewódzka, Białystok 2021.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

• A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014.

• A. Celiński, M. Białous, DNA miasta Białystok: Diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej 2017, Białystok 2018.

• M. Białous, Dysproporcje wskaźników kultury w województwie podlaskim, Białystok 2020.

• M. Białous i in., Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim, Białystok 2019.

• Raport z raportu o raportach o stanie kultury, Warszawa 2015.

• D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

• M. Skowrońska i in., Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą, Białystok 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK2 absolwent wie w stopniu pogłębionym o kierunkach i tendencjach przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

KA7_WK5 absolwent wie o zasadach działania instytucji kultury i ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

Umiejętności:

KA7_UW1 absolwent umie w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA7_UW2 absolwent umie wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

KA7_UU1 absolwent umie samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, rozumieć i doceniać potrzebę ustawicznego kształcenia się oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1 absolwent jest gotowy do krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzależniona jest od liczby punktów zdobywanych za poszczególne rodzaje aktywności:

1) Kolokwium 0-22 p. (warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 11 p. z kolokwium) (weryfikacja efektów: KA7_WK2, KA7_WK5, KA7_UW2)

2) Referat 0-4 p. (weryfikacja efektów: KA7_WK5, KA7_UW1, KA7_UW2, KA7_UU1, KA7_KK1)

3) Aktywność na zajęciach (wykazanie znajomości tekstów podczas dyskusji i zadań grupowych) 0-4 p. (weryfikacja efektów: KA7_WK2, KA7_WK5, KA7_UW1, KA7_UW2, KA7_KK1)

Skala ocen:

0-15,99 p. - ndst

16-18,99 - dst

19-21,99 - dst+

22-24,99 - db

25-27,99 - db+

28-30 - bdb

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne

Specyfika badań kultury – badania ilościowe i jakościowe

Metody badań: wywiady kwestionariuszowe

Metody badań: indywidualny wywiad pogłębiony i wywiad fokusowy

Metody badań: analiza danych zastanych

Praktyczne zagadnienia realizacji badań

Badania kultury w praktyce: kultura w Białymstoku i regionie

Badania kultury w praktyce: wpływ wydarzeń kulturalnych na rozwój społeczności lokalnej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia opierać się będą na dwóch podstawowych metodach dydaktycznych: 1. Merytorycznej dyskusji na temat obowiązkowych

tekstów czytanych przez studentów oraz zadań grupowych na ich podstawie; 2. Przygotowywanych przez studentów prezentacjach

dotyczących istotnych przykładów współczesnych badań kultury w Polsce.

Zaliczenie przedmiotu oraz ocena zależeć będzie od: 1. Obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (wykazanie znajomości tekstów podczas dyskusji i zadań grupowych); 2. Kolokwium końcowego; 3.

Przygotowania i omówienia prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala B12
Maciej Białous 13/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala B12
Maciej Białous 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)