Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych 480-SS2-1MNS2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

2001

J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN 1994

R. A. Podgórski Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn, 2007

S. Nowak, Metodologia nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

KP7_WG11. ma pogłębioną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod i technik badawczych oraz triangulacji danych, zna ograniczenia metod i technik badawczych

KP7_UW2. potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW3. potrafi umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych

KP7_UW4. potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych wniosków

KP7_UW5. potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

KP7_UW6. umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową oraz ocenić konsekwencję przyjęcia poszczególnych rozwiązań problemów społecznych

KP7_UW7. posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW9. potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_UK3. potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

KP7_UK4. potrafi przygotować raport z prowadzonych przez siebie badań z szerokim wykorzystaniem odniesień do innych badań i publikacji naukowych

KP7_UU1. ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrębie socjologii, jest otwarty na uzupełnianie i doskonalenie posiadanej wiedzy

KP7_KK1. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych, krytycznie wykorzystuje źródła wiedzy

KP7_KR1. ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych, w tym swojego wpływu na podmiot badania

KP7_KR2. jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

Na wykładach obecność nie jest sprawdzana. Konieczna jest obecność na egzaminie aby uzyskać kwalifikację z przedmiotu bez względu na wynik egzaminu. Do egzaminu można przystąpić po zdaniu na ocenę pozytywną ćwiczeń przedmiotu. Gdyby egzamin odbywał się przed zaliczeniem z ćwiczeń, to ocena z egzaminu jest wiążąca po pozytywnej ocenie z ćwiczeń. Opcja egzaminu zerowego nie jest przewidziana. Zagadnienia do pytań na egzaminie będą podawane na każdym kolejnym wykładzie.

Egzamin odbywa się w postaci odpowiedzi ustnej na 5 zadanych pytań z treści wykładów. Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów należy uzyskać >=51% wartości punktów. W tym przypadku oznacza to udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 pytania. Ostateczna ocena zależy od liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi na zadane pytania:

- poprawne odpowiedzi na 3 pytania - dst

- poprawne odpowiedzi na 4 pytania - db

- poprawne odpowiedzi na 5 pytań - bdb

Zakres tematów:

Konceptualizacja procesu badawczego

Specyficzność nauk społecznych na tle pozostałych dziedzin nauki i problemy szczegółowe

Funkcje, typy i procedury badań naukowych

Wyjaśnienia naukowe

Zastosowanie i ograniczenia metod i technik badawczych

Etyczne dylematy prowadzenia badań w naukach społecznych

Problemy związane z prowadzeniem badań na etapie planowania, realizacji i upowszechniania wyników

Wybrane metody i wybrane techniki badań w zakresie stosowania w konkretnych problemach badawczych

Metody dydaktyczne:

Wykład, egzamin.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 128B
Sławomir Bartnicki 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)