Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS2-1MNS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu charakterystyce podlega metodologia badań w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki socjologiczne. Poruszana jest specyfika tej dziedziny nauk pod kątem dostępnego warsztatu badawczego oraz jego znaczenia w zakresie innych dyscyplin i dziedzin nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: polski

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: I/1, stopień: II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykład; 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godz. udział w ćwiczeniach; 30 godz. udział w wykładach; 4 godz. udział w egzaminie i zaliczeniu; 16 godz. udział w konsultacjach; 20 godz. przygotowanie do egzaminu; 15 godz. przygotowanie do zaliczenia; 10 godz. przygotowanie referatu na ćwiczenia; razem: 125 godz. co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 godz., co odpowiada 3,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz. co odpowiada 1,8 pkt ECTS = łącznie 5 pkt ECTS.

Literatura:

Scharakteryzowana w dalszych sekcjach i dedykowana do ćwiczeń i do wykładów.

Efekty uczenia się:

KP7_WG11. ma pogłębioną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod i technik badawczych oraz triangulacji danych, zna ograniczenia metod i technik badawczych

KP7_UW2. potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW3. potrafi umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych

KP7_UW4. potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych wniosków

KP7_UW5. potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

KP7_UW6. umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową oraz ocenić konsekwencję przyjęcia poszczególnych rozwiązań problemów społecznych

KP7_UW7. posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW9. potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_UK3. potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

KP7_UK4. potrafi przygotować raport z prowadzonych przez siebie badań z szerokim wykorzystaniem odniesień do innych badań i publikacji naukowych

KP7_UU1. ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrębie socjologii, jest otwarty na uzupełnianie i doskonalenie posiadanej

KP7_KK1. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych, krytycznie wykorzystuje źródła wiedzy

KP7_KR1. ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych, w tym swojego wpływu na podmiot badania

KP7_KR2. jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

Scharakteryzowane w dalszych sekcjach i dedykowane do ćwiczeń i do wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bartnicki
Prowadzący grup: Sławomir Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu charakterystyce podlega metodologia badań w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki socjologiczne. Poruszana jest specyfika tej dziedziny nauk pod kątem dostępnego warsztatu badawczego oraz jego znaczenia w zakresie innych dyscyplin i dziedzin nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: polski

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: I/1, stopień: II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykład; 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godz. udział w ćwiczeniach; 30 godz. udział w wykładach; 4 godz. udział w egzaminie i zaliczeniu; 16 godz. udział w konsultacjach; 20 godz. przygotowanie do egzaminu; 15 godz. przygotowanie do zaliczenia; 10 godz. przygotowanie referatu na ćwiczenia; razem: 125 godz. co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 godz., co odpowiada 3,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz. co odpowiada 1,8 pkt ECTS = łącznie 5 pkt ECTS.

Literatura:

Scharakteryzowana w dalszych sekcjach i dedykowana do ćwiczeń i do wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bartnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu charakterystyce podlega metodologia badań w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki socjologiczne. Poruszana jest specyfika tej dziedziny nauk pod kątem dostępnego warsztatu badawczego oraz jego znaczenia w zakresie innych dyscyplin i dziedzin nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: polski

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: I/1, stopień: II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykład; 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godz. udział w ćwiczeniach; 30 godz. udział w wykładach; 4 godz. udział w egzaminie i zaliczeniu; 16 godz. udział w konsultacjach; 20 godz. przygotowanie do egzaminu; 15 godz. przygotowanie do zaliczenia; 10 godz. przygotowanie referatu na ćwiczenia; razem: 125 godz. co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 godz., co odpowiada 3,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz. co odpowiada 1,8 pkt ECTS = łącznie 5 pkt ECTS.

Literatura:

Scharakteryzowana w dalszych sekcjach i dedykowana do ćwiczeń i do wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)