Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II 480-SS2-2SEM2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura jest zależna od tematów podjętych przez seminarzystki i seminarzystów.

Pozycje przydatne dla warsztatu pisania pracy dyplomowej:

Tomaszczyk Jacek, Matysek Anna. 2020. Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa. PWN.

Howard. S. Becket. 2018. Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych. Warszawa: PWN.

Craswell John. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: wyd. UJ

Denzin Norman, Lincoln Yvonnah. 2009. Metody badań jakościowych. t.1, 2. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Student_ka:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG2 ma pogłębioną wiedzę na temat wieloparadygmatyczności w socjologii

KP7_WG11 ma pogłębioną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod i technik badawczych oraz triangulacji danych, zna ograniczenia metod i technik badawczych

KP7_WK3 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KP7_UW2 potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW3 potrafi umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych

KP7_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych wniosków

KP7_UW5 potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

KP7_UW8 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych

KP7_UW9 potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_UK5 potrafi przygotować pracę dyplomową (magisterską) z zakresu socjologii, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych, jak również zaprezentować swój dorobek naukowy (egzamin dyplomowy)

KP7_KK1 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych, krytycznie wykorzystuje źródła wiedzy

KP7_KR1 ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych, w tym swojego wpływu na podmiot badania

KP7_KR3 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne: dyskusje na podstawie literatury oraz danych badawczych, prezentacje referatów, prace pisemne związane z procesem tworzenia prac dyplomowych

Ocena studenta (w skali 2-5) oparta jest na realizacji zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, takich jak: prezentacja przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej, opracowanie narzędzi badawczych, realizacja badania, opracowanie danych badawczych. Zakres zadań może różnić się indywidualnie w zależności od wybranych tematów prac i grupy seminaryjnej.

Zakres tematów:

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

- inne tematy niezbędne do realizacji pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

dyskusje na podstawie literatury oraz danych badawczych, prezentacje referatów, prace pisemne związane z procesem tworzenia prac dyplomowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 11:15, Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii, sala 28
Maja Biernacka 5/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Maciej Białous 5/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)