Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleografia i neografia 470-HS1-2PIN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973,

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1950,

K. Pietkiewicz, Cyrylica, Poznań 1996 (skrypt do ćwiczeń)

K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015 (podręcznik)

A. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej ,Kraków 1959; T. Rott – Żebrowski, Historia pisma ruskiego , Lublin 1987;

W. N. Szczepkin, Russkaja paleografija , Moskwa 1967;

Materiał ćwiczeniowy: kopie rękopisów z dz. XI AR z AGAD

Materiał ćwiczeniowy:

S. A. Porębski, Paleografia łacińska, Warszawa 2005,

Fragmenty rejestru pomiary włócznej starostwa łosickiego z 1560 r ., Archiwum Skarbu

Koronnego, AGAD;

Fragmenty Archiwum Woronieckich z Huszlewa , Archiwum Państwowe w Lublinie;

Fragmenty Kamery Wojennej i Domen , Archiwum Państwowe w Białymstoku

Sbornik paleograficzeskich’ snimkow’ s’ drewnich’ gramot’ i aktow’ chraniszczichsja w’

wilenskom’ central’nom’ archiwie i Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie (1432 – 1548), Wil’na

1884

Pirmasis Lietuvos Statutas , Vilnius 1985

Efekty uczenia się:

KP6_WG10 - student ma wiedzę o specyfice metodologicznej badan paleograficznych i neograficznych

KP6_UW2 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą dziejów pisma dla jego sprawnego odczytania

KP6_UW5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_KK1 - student ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie bieżące

zaliczenie kolokwium polegającego na odczytaniu fragmentów pisma staropolskiego i wykazaniu się znajomością dziejów pisma

kryteria uzyskania oceny zaliczeniowej:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,

zaliczenie kolokwium

Zakres tematów:

1. Dzieje pisma łacińskiego:

- typy pism okresu starożytności

- typy pisma okresu średniowiecza – pismo gotyckie i jego rodzaje

- typy pisma wczesnonowożytnego i nowożytnego

2. Dzieje ortografii polskiej

3. Pismo kodeksowe i kancelaryjne

4. Ćwiczenia w odczytywaniu pisma gotyckiego i staropolskiego (5 godz.)

5. Dzieje pisma słowiańskiego: głagolica, cyrylica i jej twórcy

6. Typy cyrylicy: ustaw, półustaw i skoropis

7. Pismo cyrylickie używane w Wielkim Księstwie Litewskim

8. Ćwiczenia w odczytywaniu pisma cyrylickiego WXL (2 godziny)

Metody dydaktyczne:

praca pod kierunkiem (analiza źródeł historycznych), elementy wykładu i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 102
Marzena Liedke 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)