Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne 370-PS5-5ZPU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie jest dwuetapowe:

1) w grupach przygotowanie projektu - za tę część można uzyskać 10 pkt

2) test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru - za tę część można uzyskać 20 pkt

Łącznie można uzyskać 30 pkt.

Skala ocen od 2 do 5.

27-30 ocena bardzo dobry

24-26 dobry plus

21-23 dobry

18-20 dostateczny plus

15-17 dostateczny

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa. Zakres ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady zamówień publicznych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryby udzielania zamówień publicznych.

4. Organy właściwe w sprawach zamówień.

5. Środki ochrony prawnej.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Lotko 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)