Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne 370-AN1-3POA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 31
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021

- Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

- Woś T. (Red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017

- Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.

- Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- D.R. Kijowski, Założenia i nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 2017 r. Zagadnienia wybrane, Białystok 2020.

- Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005.

- R. Suwaj, Wydawanie decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wrocław, 2019.

- G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

wiedza:

KA6_WG1 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej.

KA6_WG2 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego, procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

umiejętności:

KA6_UK1 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.

kompetencje społeczne

KA6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego,ustrojowego, procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, w tym dyskusji w trakcie wykładu, egzamin ustny lub pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w postaci testu lub egzamin przeprowadzony w formie tradycyjnej lub w formie zdalnej. Alternatywnie forma ustna.

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

W zależności od sytuacji epidemicznej możliwe przeprowadzenie egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Test składa się z parzystej liczby pytań. Każde pytanie zawiera trzy sugerowane odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa.

Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Ilość punktów w wymiarze 50% gwarantuje ocenę pozytywną.

W przypadku testu w formie zdalnej jego rozwiązanie nastąpi w czasie rzeczywistym na platformie e - learningowej.

Przykład punktacji:

8 pkt - ocena bdb

7 pkt - ocena db+

6 pkt - Ocena db

5 pkt - ocena dost+

4 pkt - ocen dost

3 pkty i mniej - ocena ndst

W przypadku egzaminu ustnego student otrzymuje 3 pytania. Odpowiedź na 1 pytanie oznacza ocenę dostateczną. Odpowiedź na 2 pytania to ocena dobra. Natomiast odpowiedź na 3 pytania to ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne:

- pojęcie i geneza postępowania administracyjnego

- pojęcie prawa postępowania administracyjnego,

- rodzaje postępowań administracyjnych,

- funkcje postępowań administracyjnych.

2. Podmioty postępowania administracyjnego:

- organ administracji publicznej wg KPA,

- organy wyższego stopnia,

- strona postępowania,

- współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym

- podmioty na prawach strony,

- inni uczestnicy.

3. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie:

- zasady określania właściwości miejscowej,

- zasady określania właściwości funkcjonalnej,

- spory o właściwość,

- spory kompetencyjne,

- wyłączenia organów,

- wyłączenia pracowników.

4. Wszczęcie postępowania:

- zasady wszczynania postępowania z urzędu,

- wszczęcie postępowania na żądanie strony,

- wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej,

- skutki niedochowania wymogów formalnych,

- postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego

5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

6. Czynności organu prowadzącego postępowanie:

- załatwianie spraw,

- doręczanie pism,

- wezwania,

- terminy,

- protokołowanie i adnotacje,

- udostępnianie akt stronom.

7. Postępowanie dowodowe:

- pojęcie i zasady prowadzenia,

- środki dowodowe i ich rodzaje,

- domniemania i uprawdopodobnienia,

- notoria,

- omówienie środków dowodowych kodeksowych i pozakodeksowych,

- uprawnienia, jakie przysługują stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego

- rozprawa administracyjna.

8. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty:

- zawieszenie postępowania,

- bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.

9. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna:

- cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji,

- wymogi formalne decyzji,

- uzasadnienie,

- wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności,

- uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji.

10. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania. Mediacja.

11. Postanowienia:

- postanowienia w kwestiach incydentalnych,

- postanowienia kończące postępowanie.

12. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji:

- pojęcie środków prawnych i ich rodzaje,

- istota odwołania – jego dewolutywność i suspensywność,

- podmioty uprawnione do odwołania,

- organy odwoławcze,

- warunki dopuszczalności,

- tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań,

- uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia,

- zażalenia i tryb ich rozpatrywania.

13. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

14. Stwierdzenie nieważności decyzji – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

15. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień. Zmiana w trybie art. 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wygaszanie decyzji administracyjnych.

16. Koszty postępowania administracyjnego. Postępowanie uproszczone. Kary administracyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, w tym również zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, wykład w postaci opracowania pisemnego (e-learning), wykład zdalny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Pietrasz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)