Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 370-AN2-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Brown G., Rice S., Professional English in Use. Law, CUP, 2007

Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes, OUP, 2012.

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.esljokes.net

www.britishcouncil.org

www.learn-english-today.com/lessons

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Efekty uczenia się:

KA7_UK3: absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna terminologię prawniczą.

KA7_UK1: absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

KA7_WG2: absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_KR1: absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym: −rozwijania dorobku zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego, −podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego, −przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

prezentacja ustna; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena wykonania zadań e-learningowych; test pisemny, egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 sesje zajęciowe (90 minut jedna sesja) w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie na minimum 51% zadań e-learningowych.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 sesje zajęciowe w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Lektorat języka obcego na studiach 2° (poziom B2+) kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń . (szczegóły poniżej). Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem oraz ewentualnie (do decyzji lektora prowadzącego grupę) przedstawieniu ustnego raportu/prezentacji z opracowanego samodzielnie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe), regularne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne opracowanie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta oraz przedstawienie ustnej prezentacji tego artykułu i przeprowadzenie dyskusji z grupą i lektorem na temat artykułu oraz zaliczenie na minimum 51% pisemnego testu sprawdzającego opanowanie słownictwa z omawianych w trakcie lektoratu artykułów/prezentacji/podcastów/filmów video itp. Ocena z pisemnego testu zaliczeniowego stanowi 50% oceny z egzaminu.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami (do wyborów przez lektorów prowadzących poszczególne grupy studentów):

1. Praworządność i systemy wyborcze.

2. Wymiar sprawiedliwości i stosowanie prawa.

3. Administracja publiczna w sferze ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.

4. Prawa obywatelskie i prawa człowieka.

5. Prawo Unii Europejskiej i instytucje unijne.

6. Instytucje administracji publicznej w Polsce i zagranicą.

7. Prawo konstytucyjne.

8. Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Prowadzenie zajęć e-learningowych z wykorzystaniem platformy eduPortal

5. Wykład.

6. Praca z tekstem.

7. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

8. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)