Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologiczne aspekty biotechnologii wód i ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3MAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologiczne aspekty biotechnologii wód i ścieków
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Mikrobiologia 0200-BS1-2MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia wód 0200-BS1-2BIW

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej oraz wykazywać się umiejętnościami posługiwania się podstawowymi technikami hodowli i identyfikacji mikroorganizmów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi ekosystemy wodne oraz ich rolą w środowisku wodnym, a także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto Student zdobędzie wiedzę w zakresie funkcjonowania ekosystemów wodnych i ściekowych oraz zależności między mikroorganizmami w ekosystemach tlenowych i beztlenowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia/semestr V

Specjalność: Mikrobiologia z biotechnologią

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz., zajęcia terenowe - 21 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

150 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 51 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 75,8 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 8,3 godz

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 74,3 godz. i 3 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz. i 5,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostanie rozmieszczenie mikroorganizmów w zbiornikach wodnych, a także czynniki wpływające na liczebność mikroorganizmów w wodach oraz strategie przeżycia bakterii w wodach powierzchniowych i ściekach. Ponadto scharakteryzowane zostaną źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące czystości mykologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie. Omówione zostanie również znaczenie wody w ekosystemach, problemy eutrofizacji wód powierzchniowych stojących i płynących oraz udział mikroorganizmów w samooczyszczaniu się wód.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii oraz biotechnologii wód oraz ścieków, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami zgodnie z normami PN-EN ISO. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Na ćwiczeniach terenowych kształtowane są umiejętność prawidłowego poboru prób do badań mikrobiologicznych z różnych typów wód.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

2. Grabińska-Łoniewska A., Siński E. Mikroorganzimy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki”, Warszawa 2010

3. Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006

4. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwsińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Bednarski W., Fiedurek J. Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007

2. Dynowska M., Ejdys E. (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011

3. Postgate J. Człowiek i drobnoustroje. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1994.

4. Salyers A.A., Whitt D.D. Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

5. Walczak M. Bakterioneuston jezior. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009

6. Zmysłowska I (red.). Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje poszczególne grupy mikroorganizmów zasiedlających wody i ścieki zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1).

2. Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje mikroorganizmów w środowisku wodnym oraz ocenia kondycję procesu biologicznego oczyszczania ścieków (KA6_WG5).

3. Student zna uwarunkowania prawne mikrobiologicznej oceny jakości wód i ścieków (KA6_WK8).

4. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych i biotechnologicznych (KA6_WG7).

5.Student zna uwarunkowania prawne mikrobiologicznej oceny jakości wód i ścieków (KA6_WK8).

6. Student umie wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania mikrobiologicznych analiz środowiska oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

7. Student umie postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym (KA6_UW5).

8. Student umie organizować pracę, pracować samodzielnie i w grupie oraz stosować zasady ergonomii i higieny pracy (KA6_UO10, KA6_UO11).

9. Student potrafi stosować terminologię fachową i prowadzić dyskusje na różnych forach (KA6_UK9).

10. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z rożnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

11. Student szanuje prace własną oraz innych członków zespołu (KA6_KR5).

12. Student zna podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w terenie (KA6_WK10).

13. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych stosowanych w mikrobiologicznych analizach wód i ścieków oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

14. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z rożnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

15. Student szanuje prace własną oraz innych członków zespołu (KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny (wykład)

zaliczenia z oceną - sprawozdanie końcowe z zajęć, kolokwium pisemne (laboratorium)

zaliczenie z oceną - sprawozdanie z zajęć (zajęcia terenowe)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pietryczuk
Prowadzący grup: Maciej Karpowicz, Anna Pietryczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.