Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3EC1 Kod Erasmus / ISCED: 11.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (opisowo):

matematyka - algebra liniowa (w tym: działania na wektorach, macierzach, rozwiązywanie układów równań liniowych); analiza matematyczna (w tym: rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących działów: badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; oraz modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr rok 3/semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-EN1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 12 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 12 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 40 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36/1,44

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Maddala, G. S, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, 2001

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Stock J. H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Pearson Education Limited, Boston 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego E1_W06

3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych E1_W06

3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym E1_U02

3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki E1_U02

3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych E1_U02, E1_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EC1_K01 Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji problemów ekonomicznych E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.