Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1WST Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Założenia (opisowo):

Matematyka w zakresie: rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Statystyka opisowa w zakresie: analiza struktury i analiza zależności między zmiennymi. Rachunek prawdopodobieństwa w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy (M-1).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów I stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 9 godz.,

udział w ćwiczeniach - 18 godz.,

konsultacje - 4 godz.,

przygotowanie do zajęć - 63 godz.,

przygotowanie projektu w grupach - 15 godz.,

Przygotowanie do wykładów - 20 godz.,

przygotowanie do kolokwium i egzaminu oraz udział w egzaminie - 21 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: godziny - 32, punkty ECTS - 1,28

o charakterze praktycznym: godziny - 120, punkty ECTS - 4,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

6. Waller, D., Statistics for business, Elsevier, Amsterdam 2008.

7. Mendenhall, W., Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont, 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

1WST_W01 Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej. E2_W06

1WST_W02 Ma wiedzę na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, zagadnienia minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych. E2_W06

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

1WST_U01 Umie projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. E2_U04

1WST_U02 Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej. E2_U04

Efekty kształcenia w zakresie postaw:

1WST_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności z wnioskowania statystycznego E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej. Zaliczeni ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, przygotowanego projektu oraz aktywność na zajęciach. Zaliczenie nieobecności odbywa sią a konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Grzegorz Koronkiewicz, Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.