Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktuarialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3BMEA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktuarialne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i narzędziami stosowanymi w metodach aktuarialnych, zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ubezpieczeń, szczególnie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, oraz metodami kalkulacji składek.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących bloków tematycznych: klasyfikacja rozkładów, modele indywidualnego oraz kolektywnego ryzyka, zastosowanie teorii ryzyka, zagadnienie reasekuracji.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki.

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, M_4 Przedmioty specjalnościowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse.

Rok studiów/semestr rok 3/semestr VI.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-ES1-1MAT - Matematyka, 0300-ES1-2STA - Statystyka opisowa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 15 godz. – ćwiczenia.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programu Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Punkty ECTS 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 15 h;

udział w konsultacjach – 2 h;

przygotowanie projektu w grupach – 28 h;

przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 80 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32/1,28;

o charakterze praktycznym 48/1,92.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of insurance, Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

2. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, WN PWN, Warszawa 2006.

3. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach, Placet, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Ostasiewicz W., Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

2. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I Teoria ryzyka, WNT,Warszawa 2008.

3. Wieteska S., Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej. Renty i ubezpieczenia życiowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Efekty uczenia się:

3BMEA_W01 Zna podstawowe pojęcia i metody z zakresu ubezpieczeń;

3BMEA_U01 Potrafi dokonać kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i na życie;

3BMEA_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę oraz umiejętności z metod aktuarialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie projektu oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących bloków tematycznych: klasyfikacja rozkładów, modele indywidualnego oraz kolektywnego ryzyka, zastosowanie teorii ryzyka, zagadnienie reasekuracji.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki.

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, M_4 Przedmioty specjalnościowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse.

Rok studiów/semestr rok 3/semestr VI.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-ES1-1MAT - Matematyka, 0300-ES1-2STA - Statystyka opisowa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 15 godz. – ćwiczenia.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programu Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Punkty ECTS 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 15 h;

udział w konsultacjach – 2 h;

przygotowanie projektu w grupach – 28 h;

przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 80 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32/1,28;

o charakterze praktycznym 48/1,92.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of insurance, Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

2. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, WN PWN, Warszawa 2006.

3. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach, Placet, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Ostasiewicz W., Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

2. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I Teoria ryzyka, WNT,Warszawa 2008.

3. Wieteska S., Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej. Renty i ubezpieczenia życiowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.