Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XCEL Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka celna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Handel zagraniczny 0300-LS1-2HZA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 5

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr 5

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 10 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,44)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Radzewicz, "Kodeks celny elementy kalkulacyjne", ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

3XCEL_W01 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych działających w warunkach określonej polityki celnej (L1_W03)

3XCEL_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań działalności logistycznej w

ramach określonej polityki celnej (L1_W09)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (test składający się z pytań otwartych i zamkniętych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.