Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania strategicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3PZS Kod Erasmus / ISCED: 04.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania strategicznego
Jednostka: Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają istotę i elementy procesu zarządzania strategicznego i strategii oraz najważniejsze metody analizy strategicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

Moduł: M_4

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach - projekty w formie studiów przypadku z wykorzystaniem metod analizy strategicznej

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 30 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 10 godz.

-udział w ćwiczeniach 30 godz.

-udział w konsultacjach 2 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 16 godz.

-przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

-udział w egzaminie 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakłąd pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 64, punkty ECTS 2,56

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 28, punkty ECTS 1,12

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2017

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006

Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT-Biznes, Warszawa 2010.

Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2009

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Literatura dodatkowa:

1. Strategic management concepts, Fred R. David, Forest R. David Pearson Education,

Boston 2015

2. Competitive strategy : techniques for analyzing industries and competitors : with a new

introduction / Michael E. Porter, New York, 1998

3. Essentials of strategic management / J. David Hunger, Thomas L. Wheelen,. Boston

2011

Efekty uczenia się:

PZS_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej zarządzania strategicznego oraz o metodach i narzędziach z zakresu podstaw zarządzania strategicznego Z1_W01

PZS_W02 Posiada wiedzę o relacjach, które zachodzą między

między organizacjami Z1_W04

PZS_W03 Student wie jak funkcjonują organizacje, zauważa zmiany zachodzące w ich strukturach zdając sobie sprawę z przyczyn oraz konsekwencji tych zmian dla strategii przedsiębiorstwa Z1_W09

PZS_U01 Potrafi prawidłowo analizować, a także interpretować przyczyny oraz przebieg gospodarczych i prawnych procesów i zjawisk społecznych w kontekście zarządzania strategicznego Z1_U01

PZS_U02 Potrafi pozyskiwać dane w oparciu o analizę strategiczną i prognozować przyszłe procesy w przedsiębiorstwie i otoczeniu Z1_U02

PZS_U03 Potrafi podejmować decyzje w oparciu o dane pozyskiwane w analizie strategicznej Z1_U04

PZS_U04 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu do zaproponowania rozwiązań konkretnych problemów strategicznych Z1_U05

PZS_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować projekty i studia przypadku z zakresu zarządzania strategicznego właściwie dobierając i interpretując materiały źródłowe do przygotowanych opracowań Z1_U07

PZS_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom zadanych przypadków z zakresu metod i narzędzi zarządzania strategicznego, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień Z1_U08

PZS_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać Z1_K01

PZS_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Z1_K02

PZS_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety realizując cele własne i zespołu Z1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - Nauka kończy się egzaminem, którego zakres obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury. Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia - Wyniki prac przeprowadzonych analiz strategicznych wybranymi metodami kończą się przygotowaniem spójnego opracowania zbiorczego, którego poszczególne części oceniane są w kali od 0-10 pkt. Studenci pracują w zespołach, przy czym wskazywany jest wkład pracy każdego członka zespołu. Na koniec cyklu spotkań student wraz grupą przygotowuje prezentację odnoszącą się do uzyskanych wyników, prezentuje i odpowiada na pytania z sali i prowadzącego przedmiot. Całość oceniania od 0-5 pkt.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkowa pozytywnych ocen z egzaminu i ćwiczeń w proporcji 50% i 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo, Karina Sachpazidu-Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.