Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1STM Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ZS1-1MAT
Statystyka (opisowa) 0300-ZS1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ZS1-1MAT
Statystyka (opisowa) 0300-ZS1-2STA

Założenia (opisowo):

Matematyka w zakresie: rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Statystyka opisowa w zakresie: analiza struktury i analiza zależności między zmiennymi. Rachunek prawdopodobieństwa w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M-2)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów 1 stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach – 30 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do zajęć – 60 godz.

przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. 1,4 ECTS,

o charakterze praktycznym: 90 godz. 3,6 ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2011.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 2006.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006.

2. Duczmal M., Tłuczak A., Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2012.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1998.

4. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2008.

5. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007 i 2006.

6. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

1STM_W01 Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry oraz wybrane rozkłady zmiennej losowej Z2_W06.

1STM_W02 Ma wiedzę na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, zagadnienia minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych Z2_W06.

1STM_U01 Umie projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami statystyki matematycznej Z2_U04.

1STM_U02 Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej Z2_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.