Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego-literatura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2ADR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego-literatura romantyzmu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Literatura romantyzmu 0400-PS1-2ROM

Założenia (opisowo):

Wymagane są: podstawowy zasób wiedzy i umiejętności z zakresu poetyki opisowej i literatury poprzedzających okresów, znajomość historii Polski i Europy I połowy XIX wieku (najważniejsze fakty, idee, procesy i postacie), minimum samodzielności w organizacji kwerendy bibliograficznej (korzystanie ze słowników, czasopism itp. oraz tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy, referatu itd.), niezbędne kompetencje językowo-warsztatowe dotyczące wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie wybranych form gatunkowych i kategorii estetycznych reprezentatywnych dla polskiego romantyzmu (w kontekście europejskim), a także wykazanie wpływu języka poetyckiego na sposób artykulacji idei i tematów romantycznych. Poszczególne gatunki, style i tematy omawiane są na przykładach konkretnych dzieł.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach M_10.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: II rok studiów licencjackich, semestr III.

Wymagania wstępne: przedmioty historyczno- i teoretycznoliterackie realizowane w toku studiów (w cyklu poprzedzającym).

Liczba godzin: 15 (konwersatorium).

Metody dydaktyczne: analiza i interpretacja tekstu literackiego, streszczenie tez artykułu naukowego, dyskusja, praca w grupach (zadanie praktyczne), prezentacja ustna i pisemna, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 15 godz.

- praca indywidualna obejmująca przygotowanie do zajęć w formie ustnej i pisemnej - 45 godz.

Wskaźniki ilościowe nakładu pracy studenta:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz. / 0,5 ECTS.

- zajęcia o charakterze praktycznym: 45 godz. / 1,5 ECTS.

Przedmiot realizuje cele modułu 10: "Historia literatury romantyzmu", którego jest integralną częścią (zob. informacje ogólne sylabusa). Zakres lektur obejmuje wybór utworów z literatury polskiego romantyzmu do roku 1840. Analiza tekstów literackich uwzględnia zarówno tradycję badawczą (kanon interpretacyjny), jak i najnowsze propozycje metodologiczne.

Literatura:

Zestaw lektur może ulegać zmianie w każdym nowym cyklu dydaktycznym. Zob. informacje szczegółowe.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu (FP1 W03; H1A_W03).

2. Ma wiedzę o procesie historycznoliterackim w odniesieniu do literatury polskiego romantyzmu, zna głównych twórców, tematy, prądy literatury polskiej tego okresu (FP1_W05; H1A_W04).

3. Opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (FP1_W06; H1A_W04).

4.Zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury doby romantyzmu (FP1_W09; H1A_W07).

5.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (FP1_U01; H1A_U01).

6. Analizuje tekst artystyczny napisany w pierwszej połowie XIX w. na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej (FP1_ U02; H1A_U02).

7. Interpretuje komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i świadomością nastawienia badawczego (FP1_U03; H1A_U02).

8. Planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie na temat wybranych zagadnień odnoszących się do literatury polskiego romantyzmu (FP1_U04; H1A_U02, H1A_U04).

9. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat literatury polskiego romantyzmu i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (FP1_U05; H1A_U03).

10.Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych w ramach literaturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (FP1_U07; H1A_U05).

11. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (FP1_U08; H1A_U06, H1A_U02).

12. Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej o charakterze historycznoliterackim na temat literatury polskiego romantyzmu z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz źródeł z pierwszej połowy XIX w. (FP1_U10; H1A_U08).

13. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć historycznoliterackich, a także źródeł z pierwszej połowy XIX w. (FP1_U11; H1A_U09).

14. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt tekstu literackiego (FP1_K05; H1A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie aktywności podczas zajęć oraz (jeśli to zostanie określone w bieżącym cyklu dydaktycznym) pracy pisemnej: student ma napisać krótką analizę i interpretację utworu romantycznego (listę tematów podaje prowadzący), z wykorzystaniem wiedzy na temat zastosowanych w nim środków poetyckich oraz elementów romantycznego światopoglądu, estetyki i antropologii. W razie potrzeby może zostać wprowadzone dodatkowe kryterium zaliczenia przedmiotu (np. wypowiedź ustna sprawdzająca zdobytą wiedzę lub praca kontrolna).

Student może mieć jedną nieobecność, pozostałe są zaliczane podczas dyżuru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Literatura romantyzmu 0400-PS1-2ROM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

1. Romantyczny indywidualizm

A. Mickiewicz, Dziady, cz. I (Widowisko)

1. M. Piwińska, Tajemnica pierwszej części „Dziadów”, w: tejże, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003.

2. K. Sawicka, Fragment poza „Wielką Całością” – o nihilizmie I części „Dziadów” Adama Mickiewicza, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski i J. Ławski, Białystok 2009.

2. Powieść poetycka / regionalizm

1.S. Goszczyński, Zamek kaniowski, Białystok 2002, tu także wstęp H. Krukowskiej, Czarny romantyzm Goszczyńskiego, s. 5-60.

2. A. Kurska, Zamek romantyczny w kilku odsłonach, Kielce 2010, tu fragment o Zamku kaniowskim, s. 119-135.

Uzupełniająca:

M. Rudaś-Grodzka, Krajobrazy narodowe, w: tejże, Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa 2013.

3. Sonet / wzniosłość i orientalizm

1. A. Mickiewicz, Sonety krymskie

2. D. Zawadzka, O „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz. W 190-lecie urodzin, red. H. Krukowska, Białystok 1993.

3. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 7-25.

4. D. Skórczewski, Ekskluzja tubylców w tekście poety imperium? (Adam Mickiewicz, „Sonety krymskie”, w: tegoż, Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.

Uzupełniająca:

1. W. Kubacki, Z Mickiewiczem na Krymie, Warszawa 1977, s. 44-61 (fragment o wzniosłości).

lub

3. Liryka w pełni romantyczna – Słowacki

1. J. Słowacki, Rozłączenie, Rzym, Kulik, „Przez Furie jestem targan ja, Orfeusz”, Zachwycenie, w: J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, opr. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005

2. J. Słowacki, Godzina myśli

3. E. Łubieniewska, Słowackiego „portret artysty z czasów młodości”, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3.

4. M. Maciejewski, „Natury poznanie” w lirykach Słowackiego. Dzieje napięć między podmiotem i przedmiotem. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 1.

5. M. Siwiec, Orfizm Słowackiego (…), w: Juliusz Słowacki – poeta europejski, Kraków 2000.

M. Siwiec, Zatrzymany czas. „Godzina myśli” w zwierciadle romantycznych znieruchomień, w: Romantyzm i zatrzymany czas, Kraków 2009.

4. Ironia romantyczna

1. J. Słowacki, Balladyna

2. M. Janion, Obrona Balladyny, w: tejże, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980.

3. W. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira, w: tegoż, Od Reja do Boya, Warszawa 1977.

4. W. Szturc, Ironia – stan po destrukcji, w: tegoż, Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci, Kraków 2015.

5. Wielka emigracja – o polityce i mistycyzmie

1. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.

2. A. Witkowska, Kultura samotnych mężczyzn, w: tejże, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Warszawa 1997.

3. Z. Stefanowska, Historia i profecja, Warszawa 1962, tu: Figuralny wykład historii; Profetyczny charakter „Ksiąg”

4.W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, w: tegoż, Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybór i opr. Z. Stefanowska, Warszawa 1998, s. 13-51.

6. Cyprian Norwid – poeta pisma w wielkim mieście

1. C. K. Norwid, Vade-mecum

2. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości: analizy i interpretacje, Warszawa 1986, tu: wstęp S. Makowskiego.

3. Z. Stefanowska, Norwidowski romantyzm, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4 lub w: tejże, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

4. M. Kuziak, Norwid i pejzaż nowoczesności. Wokół Paryża poety, „Studia Norwidiana” 2014, t. 32.

Uzupełniająca:

1. W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005, tu: Zakończenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.