Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-3SEMKP Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AN1-1KSO

Założenia (opisowo):

Przygotowanie pracy licencjackiej; prezentacja własnej wiedzy i poglądów w związku z przygotowywaną pracą; umiejętność wygłaszania referatów seminaryjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i

porównawczego), w tym także praktyki ustrojowej.

Seminarium obejmuje: wybór tematu pracy,

przygotowanie koncepcji i planu pracy pracy,

przygotowanie pracy.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5-6

Wymagania wstępne – Konstytucyjny system organów państwowych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne – seminarium

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, 2018,

2. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, 2010,

oraz literatura związana z tematem pracy, w tym akty normatywne.

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. S. Bożyk (red.), Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, Białystok 2020.

3. S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.

4. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

5. W. Sokolewicz, Wokół konstytucji. Pisma wybrane, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (K_W01)

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji (K_W02)

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące (K_W07)

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W11)

W zakresie umiejętności:

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją (K_U02)

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U11)

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji (K_K03)

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po przy przygotowaniu i ostatecznym zaakceptowaniu pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i

porównawczego), w tym także praktyki ustrojowej.

Seminarium obejmuje: wybór tematu pracy,

przygotowanie koncepcji i planu pracy pracy,

przygotowanie pracy.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5-6

Wymagania wstępne – Konstytucyjny system organów państwowych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne – seminarium

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 40 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami (brak). Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godzin, co odpowiada 2,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz., co odpowiada 1,6 pkt ECTS

Literatura:

1. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, 2018,

2. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, 2010,

oraz literatura związana z tematem pracy, w tym akty normatywne.

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. S. Bożyk (red.), Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, Białystok 2020.

3. S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.