Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-1PRZ Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Powszechna historia prawa 0700-PS5-1PHA
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do studium prawa rzymskiego student powinien uczęszczać na zajęcia z prawoznawstwa oraz powszechnej historii prawa. Dzięki temu będzie w stanie, na podstawie nabytej wiedzy łatwiej poruszać się w kręgu instytucji prawnych omawianych w trakcie nauki prawa rzymskiego - tj. zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, czynności prawnych oraz ich podziału a także potrafić wskazać różnicę między prawem prywatnym i publicznym.


Natomiast wiedza wyniesiona z wykładów z powszechnej historii prawa ułatwi studentowi zrozumienie historii źródeł prawa rzymskiego, w szczególności jego recepcji w XIX wieku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacja prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Wszechstronnie wykształcony prawnik powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że korzenie współczesnego prawa cywilnego sięgają antyku. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu (np. adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, notariusza).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki; Forma studiów - niestacjonarne; Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy; Dziedzina i dyscyplina nauki -

nauki społeczne i nauki prawne, Rok studiów/sem. - rok I/sem. II; Wymagania wstępne Historia prawa publicznego, Historia prawa, Prawoznawstwo.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - Wykład - 34 godziny. Metody dydaktyczne - wykład

tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych.

Punkty ECTS - 7. Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 34 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu - 87,5 godz. udział w

konsultacjach - 51,5 godz., egzamin - 2 godziny. Razem = 175 godzin (7 pkt ECTS). Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta

nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje6, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków

2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s.

357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty

Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007,

s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009,

s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł ! księgi Digestów. Tekst –

tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (K_W01)

ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny

polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa,

prawo rzymskie) - K_W02

zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą – (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI:

umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (K_U03)

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe

rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (K_U06)

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i

wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z prawa rzymskiego odbywa się w formie pisemnej w postaci testu złożonego m.in. z pytań wielokrotnego wyboru (zamkniętego) czy pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Powszechna historia prawa 0700-PS5-1PHA
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacja prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu prawniczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje6, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków

2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s.

357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty

Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007,

s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009,

s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł ! księgi Digestów. Tekst –

tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.