Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GTE Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Założenia (opisowo):

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu promocji zatrudnienia, instytucji rynku pracy i zatrudnienia socjalnego

• umożliwienie studentom zapoznanie się ze specyfiką działania instytucji socjalnych

• zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w instytucjach socjalnych oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania rynku pracy


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godzin (wykład), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok IIº; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), w tym: 6 godz. stacjonarnie, 9 godz. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

uczestniczenie w wykładach 15 h, konsultacje - 10 h – 1 pkt ECTS

2. Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, wykonanie zadań do modułów, przygotowanie się do kolokwium zaliczającego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 h, 1 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym - 25 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Firlit-Fesnak G. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2008

2. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej, Katowice 1998

3. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa 2012

4. Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa 2014.

5. Wódz K., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008

6. Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków 2012.

7. Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014

8. Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków 2012

9. Rymsza M., (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa 2005

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1143, z późn. zm.)

11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym - KW01

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej - KW03

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego - KW10

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej - KU02

Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KU08

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pomocy społecznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pomocowych - KK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 51% pkt. możliwych do uzyskania) z pisemnej pracy oraz rozwiązania zadań przygotowanych do poszczególnych modułów (forma kształcenia na odległość).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Założenia (lista przedmiotów):

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu promocji zatrudnienia, instytucji rynku pracy i zatrudnienia socjalnego oraz zapoznanie z ogólnymi zasadami funkcjonowania rynku pracy i specyfiką pracy w instytucjach socjalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok IIº; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), w tym: 6 godz. stacjonarnie, 9 godz. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

uczestniczenie w wykładach 15 h, konsultacje - 10 h – 1 pkt ECTS

2. Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, wykonanie zadań do modułów, przygotowanie się do kolokwium zaliczającego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 h, 1 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym - 25 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Firlit-Fesnak G. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2008

2. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej, Katowice 1998

3. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa 2012

4. Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa 2014.

5. Wódz K., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008

6. Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków 2012.

7. Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014

8. Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków 2012

9. Rymsza M., (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa 2005

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1143, z późn. zm.)

11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.