Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDH3-2MNH
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk historycznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji tego przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat metodologii historii; ukazanie różnorodności postaw metodologicznych w przeszłości i współcześnie; zastosowanie pogłębionej teorii do własnych projektów i prac badawczych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach realizacji przedmiotu doktorant zapozna się z ewolucją postaw metodologicznych. Omówiona też zostanie dyskusja nad metodologią wykształconą w ramach modernistycznyego paradygmatu nauki (historii) i jej współczesne, wykształcone w świecie, alternatywy/uzupełnienia. Przedstawiona zostanie, ujęta od strony praktycznej, dominująca w Polsce metodologia badań historycznych. W każdej z tych części uwzględnione będą filozoficzne uwarunkowania postaw i zasad metodologicznych

Pełny opis:

Przedmiot realizowany na II roku, semestr zimowy, szkoła doktorska

Wymagania wstępne: Podstawy metodologii, nabyte w trakcie studiów I i II stopnia; elementy filozofii, występujące w programie liceum oraz studiów I i II stopnia

Licba godz.: 30

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 h.

Praca własna (przygotowanie do egzaminu) - 60 h

Punkty ECTS - 3

Zakres tematyczny:

Historyczne modele metodologii historii: "przednaukowa" historiografia

Przeobrażenia metodologii w XIX wieku

Krytyka modernistycznego wzorca metodologii historii - alternatywa i uzupełnienia

Metodologia badań historycznych: wstęp - obserwacja bazy źródłowej - opracowanie danych empirycznych - wnioskowanie o faktach i budowanie twierdzeń - zasady konstruowania narracji

Literatura:

Moszczeńska W., Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

Pomian K., Porządek czasu, Gdańsk 2014

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Krzyżanowski J., Nauka o literaturze, Wrocław 1969 (także wyd. późniejsze)

Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978

Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003

Topolski J., Metodologia historii, wiele wydań

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat metodologii historii zgodną z najnowszymi osiągnięciami nauki polskiej i światowej

Potrafi wykorzystać literaturę naukową w zakresie teorii nauk historycznych; potrafi określić założenia teoretyczne i filozoficzne literatury naukowej swojej specjalności; potrafi w praktyce zastosować teorię do własnych badań naukowych

Potrafi określić własne założenia teoretyczne, umiejscowić je w szerszym kontekście; zdaje sobie sprawę z równorzędności wielu rozwiązań teoretycznych we współczesnej nauce

Odniesienie do efektów sdnh: SD_WG04, SD_UW01,

SD_UW02, SD_UW03,

SD_UW04, SD_KK02,

SD_KR01

Weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach

Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)