Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDL3-2PRZ1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 15 godzin zajęć ze studentami. W roku akademickim 2022/2023 będą to godziny z przedmiotu: "Literatura i dyskurs publiczny" .

Skrócony opis:

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 15 godzin zajęć ze studentami.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: II rok 3. stopnia, semestr I

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

praktyka - 15 godzin

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: hospitacja, przedyskutowanie i sprawdzenie projektu zajęć; przygotowanie prezentacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin

praktyka: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz. godz. (3 ECTS),

praca indywidualna 15 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Każdorazowo dobrana do tematu zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student ma pogłębioną wiedzę o specyfice prezentowanych na zajęciach badań;

2) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów;

3) odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2

Umiejętności:

1) formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji oraz prowadzi dyskusję ze studentami;

2) analizuje ii kontekstowo interpretuje teksty literackie z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

3) potrafi wykorzystać źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

4) posiada umiejętność porozumiewania się ze studentami; .

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 , KA7_UWOU1

Kompetencje:

1) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

2) określa priorytety służące realizacji zadania badawczego

3) dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i pełnego szacunku stosunku do studentów;

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Promotor hospituje zajęcia. Na ocenę składać się będą następujące elementy: ocena konspektu, ocena przygotowania merytorycznego, ocena sposobu zaprezentowania wiedzy na zajęciach, ocena wyrażanego w czasie zajęć stosunku do studentów,.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 15 godzin zajęć ze studentami. W roku akademickim 2022/2023 będą to godziny z przedmiotu: "Literatura i dyskurs publiczny" .

Pełny opis:

Doktorant prowadzi zajęcia samodzielnie. Wcześniej, promotor akceptuje i omawia przygotowany przez doktoranta konspekt zajęć. Promotor hospituje zajęcia.

Literatura:

Każdorazowo dobrana do tematu zajęć. Wybrana przez promotora (patrz: sylabus z danego przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 15 godzin zajęć ze studentami. W roku akademickim 2022/2023 będą to godziny z przedmiotu: "Literatura i dyskurs publiczny" .

Pełny opis:

Doktorant prowadzi zajęcia samodzielnie. Wcześniej, promotor akceptuje i omawia przygotowany przez doktoranta konspekt zajęć. Promotor hospituje zajęcia.

Literatura:

Każdorazowo dobrana do tematu zajęć. Wybrana przez promotora (patrz: sylabus z danego przedmiotu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)