Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-1SEMEF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA 1R ZIMA
Szkoła doktorska lato
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i złożenia rozprawy doktorskiej. Obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji. Osobnym elementem seminarium jest wsparcie doktoranta w procesie formułowania Indywidualnego Planu Badawczego, następnie weryfikacja realizacji tego planu.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/ ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr – rok: I/sem. I - II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. seminarium (15 godz. w semestrze)

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana oraz konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 30 godz., przygotowanie do zajęć 500 godz. (250 godz. w semestrze), Razem 530

godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin w semestrze;

- nakład pracy doktoranta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 250 godzin w semestrze.

Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

Efekty uczenia się:

Umiejętności, absolwent potrafi:

- prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym: - uzasadniać podjęcie tematu badawczego,

wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; -adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do

wykorzystania w pracy naukowej; - dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie - SDNS_UW02;

- dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości

społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej - SDNS_UW03;

- napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie

naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej - SDNS_UW04;

- przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe) -

SDNS_UK02;

- poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa -

SDNS_UK03;

- dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauko społecznych, aby prezentować wybrane obszary

badawcze; uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami

- SDNS_UK04.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk

społecznych - SDNS_KK01;

- przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej; jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego -

SDNS_KK02;

- wypełniania badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami; ma poczucie

odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań - SDNS_KO01;

- działania na rzecz interesu publicznego; ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego - SDNS_KO02;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej - SDNS_KO03;

- podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesu - SDNS_KR01.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego;

- realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej;

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej.

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w

tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej.

Przygotowanie planu rozprawy doktorskiej oraz wstępne opracowanie tez badawczych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska, Marek Proniewski, Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Marek Proniewski, Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ciborowski, Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Robert Ciborowski, Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.