Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań ilościowych i jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-1METBJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań ilościowych i jakościowych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA 1R ZIMA
Szkoła doktorska lato
Szkoła doktorska zima
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie wiedzy doktorantów z metod badań ilościowych i jakościowych.

Szczegółowe cele przedmiotu: Pogłębienie wiedzy doktorantów dotyczącej prowadzenia badań naukowych. Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania badań naukowych oraz analizy i interpretacji wyników badań. Kształtowanie kompetencji dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z podejmowaniem badania naukowego.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie wiedzy doktorantów z metod badań ilościowych i jakościowych.

Szczegółowe cele przedmiotu: Pogłębienie wiedzy doktorantów dotyczącej prowadzenia badań naukowych. Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania badań naukowych oraz analizy i interpretacji wyników badań. Kształtowanie kompetencji dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z podejmowaniem badania naukowego.

Pełny opis:

Poziom studiów: studia trzeciego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot z MODUŁU 3b. Ścieżka uczenia się: PEDAGOGIKA

Dziedzina: Nauki Społeczne

Dyscyplina: Pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, sem. I

Liczba godzin: 15 h konwersatoria

Metody dydaktyczne: praca z tekstem, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce i naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu i przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych.

3. Umiejętność dostrzegania problemów społecznych i krytycznej ich analizy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Charmaz, K. (2013). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin, H.K., Lincoln ,Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kvale, S. (2004). Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.

Kvale, S. (2012). Prowadzenia wywiadów. Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills (CA): Sage Publications.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Konecki, T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kunat, B.(2012). Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, „Rocznik Pedagogiczny” nr 35, s. 263-273.

Lalak D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej., Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Warszawa: SCHOLAR.

Męczkowska, A. (2003). Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3 (189).

Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań. Przekład i redakcja naukowa S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.

Nowotniak, J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Silverman, D. (2012). Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak – Zając, D. (2018). O łączeniu badań ilościowych i jakościowych - oczekiwania i wątpliwości. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 26 (1), s. 121 – 138.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź: UŁ.

Efekty uczenia się:

Pogłębioną wiedzę na temat głównych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, w tym szczególnie w dyscyplinie pedagogika. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno, gospodarczych, prawnych i edukacyjnych (SDNS_WG04)

Wykorzystując wiedzę z dziedziny nauk społecznych oraz adekwatną metodologię nauk umie identyfikować problemy badawcze, zadawać pytania badawcze dotyczące funkcjonowania społeczeństwa oraz przedstawić potencjalne sposoby ich rozwiązywania. (SDNS_UW01)

Metody i kryteria oceniania:

1) ocena aktywności doktoranta/ki na konwersatoriach (7 x 2pkt)

2) praca zaliczeniowa: przygotowanie artykułu (raportu z badań) zgodnie z wytycznymi wskazanego przez doktoranta/tkę czasopisma naukowego

Ocenie poddane zostaną założenie teoretyczne (10 pkt), metodologiczne (20 pkt) oraz analiza i dyskusja wyników badań (15 pkt); łacznie 45 pkt

Łączna liczba do uzyskania w trakcie zajęć to 59 punktów .

59-54 pkt bdb

53-48 pkt db+

47-42 pkt db

41-36 pkt dst+

35-30 pkt dst

< 30 pkt ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.