Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-2SEMPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SDNS_ZIMA
SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji. Osobnym elementem seminarium jest wsparcie doktoranta w procesie formułowania Indywidualnego Planu Badawczego, następnie weryfikacja realizacji tego planu.

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji. Osobnym elementem seminarium jest wsparcie doktoranta w procesie formułowania Indywidualnego Planu Badawczego, następnie weryfikacja realizacji tego planu.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/pedagogika

Rok studiów/semestr – rok: II/sem. 3-4

Wymagania wstępne - zaliczenie przedmiotu z roku I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. seminarium (15 godz. w semestrze)

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana oraz konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 30 godz., przygotowanie do zajęć 500 godz. (250 godz. w semestrze), Razem 530 godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin w semestrze;

- nakład pracy doktoranta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 250 godzin w semestrze.

Literatura:

Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003.

Mietzel G., Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańsk 2002.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Palka S., (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Kraków 2015.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Umiejętności, absolwent potrafi:

- prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym: - uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; -adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; - dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie - SDNS_UW02;

- dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej - SDNS_UW03;

- napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej - SDNS_UW04;

- przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe) - SDNS_UK02;

- poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa - SDNS_UK03;

- dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauko społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze; uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami - SDNS_UK04.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych - SDNS_KK01;

- przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej; jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego - SDNS_KK02;

- wypełniania badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami; ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań - SDNS_KO01;

- działania na rzecz interesu publicznego; ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego - SDNS_KO02;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej - SDNS_KO03; - podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesu - SDNS_KR01.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego;

- realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej;

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej.

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej. Przygotowanie planu rozprawy doktorskiej oraz wstępne opracowanie tez badawczych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski, Marek Konopczyński, Alicja Korzeniecka-Bondar, Jolanta Muszyńska, Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Marek Konopczyński, Alicja Korzeniecka-Bondar, Jolanta Muszyńska, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nikitorowicz
Prowadzący grup: Jerzy Nikitorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)