Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-C3-4SED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie IV
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie doktoranta z tematyka badawczą przyszłej pracy doktorskiej, ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy doktoranta w zakresie wybranej specjalizacji. Założeniem seminarium jest przygotowanie do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli naukowca oraz pracy o charakterze naukowo-badawczym i badawczo-rozwojowym. Ponadto celem zajęć jest wsparcie doktoranta w przygotowaniu artykułów naukowych, pracy doktorskiej oraz wystąpień publicznych na konferencjach i obronie doktoratu.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Studia doktoranckie w zakresie biologii

Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3 Dyplomowy

Rok studiów/semestr: IV rok/I i II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: I semestr - 15 godz., II semestr - 15 godz.

Metody dydaktyczne: seminaryjne prezentacje wybranych zagadnień, wyników badań własnych, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy doktoranta: ogólny nakład pracy doktoranta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 0 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. (1,5 ECTS), nakład pracy doktoranta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 75 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana przez samego doktoranta i według wskazówek promotora (artykuły naukowe przeglądowe, prace oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie aktualne trendy w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02)

2. Doktorant potrafi znając aktualny stan wiedzy w zakresie biologii, postawić hipotezę badawczą i dobrać adekwatne do jej testowania metody i modele (SD_UW01)

3. Doktorant potrafi wyciągać wnioski na podstawie konfrontacji znanej literatury i własnych wyników badań (SD_UW03)

4. Doktorant potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych w postaci publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień publicznych (SD_UK01)

5. Doktorant potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować dyskusję w czasie seminariów i konferencji naukowych (SD_UK03)

6. Doktorant potrafi zrealizować projekt badawczy indywidualnie lub zespołowo, także we współpracy międzynarodowej (SD_UO02)

7. Doktorant jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań z dziedziny nauk biologicznych (SD_KK01)

8. Doktorant jest gotów do samokrytycyzmu w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KK02)

9. Doktorant jest gotów do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi idei przedsiębiorczości w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KO03)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Izabella Jastrzębska, Aneta Petelska, Artur Ratkiewicz, Agnieszka Wilczewska, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.