Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Dobre przygotowanie z zakresu akademickiej chemii organicznej (1. stopień i 2. stopień), ze strategii i taktyki syntezy organicznej, metod spektroskopowych i metod separacyjnych zarówno preparatywnych jak i analitycznych, znajomość podstawowych źródeł informacji chemicznej, jak najszersza praktyka laboratoryjna w obszarze chemii organicznej i technologii chemicznej.

Skrócony opis:

Obejmuje zakres zagadnień istotnych dla współczesnej chemii organicznej, najnowszych trendów w badaniach i nierozwiązanych problemów w kontekście całości nauk chemicznych i technicznych.

Pełny opis:

Zakreślenie ram zagadnień istotnych dla praktyki współczesnej chemii organicznej i specyfiki specjalności chemia organiczna i uwzględnieniem współczesnego i możliwego przyszłego warsztatu pracy chemika-organika. Wskazanie związków między chemią organiczną a innymi działami chemii i najistotniejszych filarów wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej chemii organicznej (pozyskiwania informacji, analityki, syntezy organicznej, reakcji organicznych i ich fizykochemicznych aspektów z uwzględnieniem stereochemii organicznej). Zakreślenie współcześnie rozwijanych i przyszłych metodologii syntezy.

Literatura:

1. Smith, M., B.; March, J. March’s Advanced Organic Chemistry, 6th ed. Wiley: New York, (2007).

2. Skarżewski, J. Wprowadzenie do Syntezy Organicznej; PWN Warszawa (1999).

3. Gawroński, J.; Gawrońska, K.; Kacprzak, K.; Kwit, M. Współczesna Synteza Organiczna; PWN Warszawa (2004).

4. Mastalerz, P.; Podręcznik Chemii Organicznej; Wydawnictwo Chemiczne (1998).

5. Mastalerz, P.; Chemia Organiczna; PWN Warszawa (1984).

6. Perrin, D.D. , Chai, Ch. , Armarego, W.L.F. , Perrin D. R. , Purification of Laboratory Chemicals, 5Rev Ed, Butterworth-Heinemann Ltd (2003)

7. Carey, F. A.; Sundberg, R. J. Advanced Organic Chemistry: Part A: Structure and Mechanisms, Springer (2007).

8. Carey, F. A.; Sundberg, R. J. Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis, Springer (2007).

9. Greene, T., W.; Wuts, P., G., M. Protective Groups in Organic Synthesis; 4th ed. Wiley: New York, (2007).

10. Nicolaou, K., C.; Sorensen, E., J. Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (1996).

11. Nicolaou, K., C.; Snyder, S., A. Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH: Weinheim, (2003).

12. The ACS Style Guide; 2nd ed. Dodd, J., S. Ed., ACS: Washington (1997)

13. Warren, S. Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982); Warren, S. Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982).

14. Fuhrhop, J.-H.; Li, G. Organic Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (2003).

15. Fuhrhop, J.-H.; Penzlin, G. Organic Synthesis, 2nd ed. VCH: Weinheim, (1994)

16. Smith, M., B.; Organic Synthesis, 2nd ed. McGraw-Hill: New York, (2002).

17. Hassner, A.; Stumer, C. Organic Syntheses Based on Name Reactions and Unnamed Reactions; Elsevier Science (1994).

18. Mundy, B., P. Ellert, M. Name Reactions and Reagents in Organic Synthesis; Wiley: New York, (1988).

19. Leonard, J.; Lygo, B.; Procter, G. Advanced Practical Organic Chemistry, 2nd ed.; Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall: Glasgow, New York, (1995).

20. Furniss, B., S.; Hannaford, A., J.; Smith, P., W., G.; Tatchell, A., R., Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, Longman Scientific&Technical: New York, (1989)

21. Tietze, L., F.; Eichert, T. Reaktionen und Synthesen; 2nd ed. Thieme Verlag: Stuttgart, (1991).

Materiały internetowe i wybrane artykuły naukowe

Efekty uczenia się:

1. Student powinien wykazać się wiedzą o współczesnych metodach analizy i syntezy organicznej. Powinien posiadać wiedze o metodach poszukiwania informacji (literatura, bazy danych), charakteryzacji nowych związków i opisywania wyników badań. Powinien umieć znajdować aktualnie tematy w chemii organiczne.

K_W01

2. Student powinien znać podstawowe nośniki informacji chemicznej (czasopisma, patenty, książki, bazy danych).

K_U03

K_K01

K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład z aktywnym udziałem słuchaczy.

Forma zaliczenia przedmiotu:

– wykład: egzamin ustny;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Aneta Baj, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Ryszard Łaźny, Marta Malinowska, Karolina Markiewicz, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Aneta Baj, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Ryszard Łaźny, Marta Malinowska, Karolina Markiewicz, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)