Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka zagrożeń środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1FZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka zagrożeń środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: I rok I stopnia Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawisk fizycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem tych, które maja bezpośredni wpływ na życie i funkcjonowanie człowieka oraz jego otoczenie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje podstawową nomenklaturę fizyczną używaną w poruszanej tematyce. Zapoznaje się z formułami matematycznymi opisującymi dane zjawiska. Student nabywa wiedzę w jaki sposób powiązane są ze sobą omawiane zjawiska fizyczne. Słuchacz poznaje, gdzie z omawianymi zjawiskami możemy spotkać się w życiu codziennym i w jaki sposób wpływają one na życie człowieka oraz jak je kontrolować i im zapobiegać.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 310-JBS1-1FZS,

Język przedmiotu Polski lub angielski

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Rok studiów I /semestr I/ stopień I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godz., laboratorium 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick. Fizyka t. 1 i t. 2, PWN Warszawa 1972,

2. J.W.Kane, M.M. Sternheim, Fizyka dla przyrodników t. 1, 2, 3 PWN Warszawa 1988,

3. P.G. Hewitt „ Fizyka wokół nas” PWN Warszawa 2003

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

Literatura uzupelniająca:

1. C. Kittel i inni, Mechanika, PWN, Warszawa 1973,

2. R. P. Faynman i inni, Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, PWM Warszawa 1974

3. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

4. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

Efekty uczenia się:

1. KP6_WG1 - zna i rozumie zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie;

2. KP6_WG2 - zna i rozumie zagadnienia z fizyki pozwalajace na wyjaśnienie podstawowych pojęć i praw oraz opisu zjawisk fizycznych;

3. Absolwent potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień;

4. Absolwent jest gotów go krytycznego oceniania informacji rozpowrzechnianych w mediach, szczególnie z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest:

- egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub/i testu, opcjonalnie praca pisemna z prezentacją

- kolokwium cząstkowe lub końcowe.

-sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje podstawową nomenklaturę fizyczną używaną w poruszanej tematyce. Zapoznaje się z formułami matematycznymi opisującymi dane zjawiska. Student nabywa wiedzę w jaki sposób powiązane są ze sobą omawiane zjawiska fizyczne. Słuchacz poznaje, gdzie z omawianymi zjawiskami możemy spotkać się w życiu codziennym i w jaki sposób wpływają one na życie człowieka oraz jak je kontrolować i im zapobiegać.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 310-JBS1-1FZS,

Język przedmiotu Polski lub angielski

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Rok studiów I /semestr I/ stopień I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godz., laboratorium 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick. Fizyka t. 1 i t. 2, PWN Warszawa 1972,

2. J.W.Kane, M.M. Sternheim, Fizyka dla przyrodników t. 1, 2, 3 PWN Warszawa 1988,

3. P.G. Hewitt „ Fizyka wokół nas” PWN Warszawa 2003

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

Literatura uzupelniająca:

1. C. Kittel i inni, Mechanika, PWN, Warszawa 1973,

2. R. P. Faynman i inni, Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, PWM Warszawa 1974

3. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

4. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje podstawową nomenklaturę fizyczną używaną w poruszanej tematyce. Zapoznaje się z formułami matematycznymi opisującymi dane zjawiska. Student nabywa wiedzę w jaki sposób powiązane są ze sobą omawiane zjawiska fizyczne. Słuchacz poznaje, gdzie z omawianymi zjawiskami możemy spotkać się w życiu codziennym i w jaki sposób wpływają one na życie człowieka oraz jak je kontrolować i im zapobiegać.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 310-JBS1-1FZS,

Język przedmiotu Polski lub angielski

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Rok studiów I /semestr I/ stopień I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godz., laboratorium 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick. Fizyka t. 1 i t. 2, PWN Warszawa 1972,

2. J.W.Kane, M.M. Sternheim, Fizyka dla przyrodników t. 1, 2, 3 PWN Warszawa 1988,

3. P.G. Hewitt „ Fizyka wokół nas” PWN Warszawa 2003

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

Literatura uzupelniająca:

1. C. Kittel i inni, Mechanika, PWN, Warszawa 1973,

2. R. P. Faynman i inni, Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, PWM Warszawa 1974

3. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

4. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)