Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody chromatograficzne w analizie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3MCA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody chromatograficzne w analizie środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami metod chromatograficznych w analizie próbek środowiskowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cieczowej i gazowej. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Rok studiów /semestr: III rok pierwszego stopnia/semestr zimowy

Punkty ECTS: 2

Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 15 godz., laboratoria 30 godz.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca.

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach i laboratoriach: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 24,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Literatura:

1. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z., Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J., Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN Warszawa 2022

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 Zna i rozumie zjawiska chemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_WG2 Zna i rozumie zagadnienia z chemii pozwalające na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

KP6_WG6 Zna narzędzia informatyczne służące do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń

KP6_WG9 Zna techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie środowiskowej

KP6_UW1 Potrafi interpretować zjawiska i procesy fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_UW2 Potrafi używać komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników

KP6_UW3 Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe wykorzystywane w ochronie środowiska

KP6_UW4 Potrafi interpretować wyniki uzyskanych analiz środowiskowych

KP6_UO1 Zachowuje zasady BHP zalecane w laboratorium

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KO1 Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku

KP6_KK1 Jest gotów do krytycznego oceniania informacji rozpowszechnianych w mediach zakresu ochrony środowiska

KP6_KR2 Jest gotów do zrozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wykorzystuje informacje zgromadzone w literaturze fachowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do ćwiczeń z części teoretycznej.

Zaliczenie laboratorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)