Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki obrazowania w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1TOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki obrazowania w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami obrazowania wykorzystywanymi w badaniach śladów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania nie tylko każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach, ale również innych metod służących to generowania obrazów.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania nie tylko każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach, ale również innych metod służących to generowania obrazów.

Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikroskopia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i użytkowanie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Bogdan Pruszyński, Cieszanowski Andrzej, Radiologia. Diagnostyka obrazowa

Błaszak, Maciej, and Łukasz Przybylski, Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo

Naukowe Scholar, 2010.

Efekty uczenia się:

KA6_WG12 - wyjaśnia podstawy budowy i działania aparatury naukowo-badawczej

KA6_UW5 - pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowanie wybranych problemów chemicznych

KA6_KR2 - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat - seminarium lub egzamin pisemny. Czynny udział w dyskusji podczas zajęć, dyskusje grupowe, tworzenie grup problemowych, prezentacje multimedialne, projekcje video, burza mózgów - zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w

edukacji.

Dopuszcza się elastyczne formy prowadzenia egzaminu zgodnie z zasadą elastyczności i tolerancji błędów, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek - uzyskanie przez studenta opinii rzecznika ds. osób ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikrospokia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i uzytkowaie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikrospokia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i uzytkowaie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikrospokia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i uzytkowaie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Uwagi:

W ramach zajęć będą wykorzystane zasady zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w edukacji, czyli warsztaty grupowe, dyskusja, tworzenie

grup problemowych, prezentacje multimedialne, projekcje video, burza mózgów

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach, wykonanie własnej prezentacji wybranego zagadnienia lub egzamin pisemny.

- Dopuszcza się elastyczne formy prowadzenia egzaminu zgodnie z zasadą elastyczności i tolerancji błędów ale tylko po uzyskaniu

opinii rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najbardziej powszechnymi metodami obrazowania używanymi podczas badania śladów. Omówione zostaną konkretne przykłady wykorzystania każdego typu mikroskopu w określonych przypadkach. Wskazane zostaną możliwe modyfikacje umożliwiające specyficzne analizy w identyfikacji śladów.

Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikrospokia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i uzytkowaie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Uwagi:

W ramach zajęć będą wykorzystane zasady zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w edukacji, czyli warsztaty grupowe, dyskusja, tworzenie

grup problemowych, prezentacje multimedialne, projekcje video, burza mózgów

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach, wykonanie własnej prezentacji wybranego zagadnienia lub egzamin pisemny.

- Dopuszcza się elastyczne formy prowadzenia egzaminu zgodnie z zasadą elastyczności i tolerancji błędów ale tylko po uzyskaniu

opinii rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)