Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1BOT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika cz.1
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 49 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 49 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 58 godz.

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem charakterystycznych cech poszczególnych grup systematycznych (KP6_WG1)

- złożone zależności pomiędzy budową i funkcją struktur komórkowych, tkanek, narządów i organów (KP6_WG2)

- w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, w tym na poziomie molekularnym oraz metody i techniki prowadzenia badań terenowych (KP6_WG10)

2. Student potrafi:

- identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, grzybów, roślin i, zwierząt charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KP6_UW2)

- komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (KP6_UK1)

3. Student jest gotów do:

- uznania znaczenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu biologii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (KP6_KK2)

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KP6_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z laboratorium aby móc przystąpić do egzaminu.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 49 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 49 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 49 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 58 godz.

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 49 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 49 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 49 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 58 godz.

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 49 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 49 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 49 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 58 godz.

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)