Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1MYKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów.

Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 12,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137.

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.

Recent Advances in Lichenology 45-60.

Efekty uczenia się:

1.Student identyfikuje różnorodność grzybów i porostów, ich budowę anatomiczną i morfologiczną, zróżnicowanie siedliskowe oraz

podstawowe procesy życiowe: KA6_WG1, KA6_WG2.

2. Student posługuje się terminologią fachową w zakresie charakterystyki grzybów i porostów, potrafi zastosować metody identyfikacji morfologicznej do oznaczania grzybów i porostów, : KA6_UW2, KA6_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych. Egzamin pisemny z wykładu zaliczony na ocenę pozytywną.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Chmur, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów. Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych

Zajęcia terenowe obejmują rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących oraz określanie przynależności do grup ekologicznych grzybów. Rozpoznawanie porostów w terenie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 12,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137.

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.

Recent Advances in Lichenology 45-60.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów. Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych

Zajęcia terenowe obejmują rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących oraz określanie przynależności do grup ekologicznych grzybów. Rozpoznawanie porostów w terenie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 12,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137.

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.

Recent Advances in Lichenology 45-60.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów. Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych

Zajęcia terenowe obejmują rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących oraz określanie przynależności do grup ekologicznych grzybów. Rozpoznawanie porostów w terenie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 12,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137.

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.

Recent Advances in Lichenology 45-60.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)