Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność świata zwierząt cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1RSZ1I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata zwierząt cz.1
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii bezkręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność i budowę zwierząt bezkręgowych łącząc ją z środowiskiem życia omawianych grup. Przedmiot ukazując studentowi kolejne etapy ewolucji zwierząt pozwala ocenić wartość przystosowawczą obserwowanych cech budowy

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziadzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz., w tym udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratoriach: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 62,5 godz., udział w konsultacjach, zaliczeniach egzaminie: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 64 godz. (2,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 110 godz. (4,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jura, Cz. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2004.

2. Błaszak, Cz. Zoologia . Bezkręgowce. Tom 1. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2009.

3. Błaszak, Cz. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe, 2011.

4. Deryło A. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2002.

5. Moraczewski, J., Riedel, W., Sołtyńska M., Umiński T. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców, PWN, Warszawa, 1974.

Literatura uzupełniająca:

1. Mora C., Tittensor D.P., Adl S., Simpson A.G.B., Worm B. (2011) How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? PLoS Biol 9(8): e1001127. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127

1. Moore J. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. WUW Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

2. Rajski A. 1997. Zoologia, T. I i II. PWN. Warszawa

3. Szujecki A. 1998. Entomologia leśna. Tom I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1).

2. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4).

4. Student zna i rozumie aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6).

5. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

6. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WG9).

Umiejętności:

7. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

8. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7).

9. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8).

10. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9).

Kompetencje społeczne:

11. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak, Łukasz Ołdakowski, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.