Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i funkcje komórek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1SFK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i funkcje komórek
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę i kompetencje wynikające z podstawy programowej nauczania biologii w szkołach ponadpodstawowych, zdaną maturę z biologii na poziomie rozszerzonym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe. Przedmiot ma również za zadanie wskazanie studentom funkcjonalno-strukturalnych zależności podstawowych procesów komórkowych jak też podstaw funkcjonowania układów komórek jakimi są tkanki i narządy organizmów wielokomórkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 25 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

125 godz., w tym:

udział w wykładach: 25 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 46 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 79 godz., 3,2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 pkt. ECTS

Wykład:

W pierwszej części wykładu student uzyskuje wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej. W drugiej części wykładu student zdobywa wiedzę dotyczącą struktury i funkcji tkanek i narządów budujących organizmy zwierząt.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i mikroskopowym jak również przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych, stosowania prostych metod wykorzystywanych w laboratoriach biologii komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

2. Sawicki W., Malejczyk J. 2012 Histologia . PZWL, Warszawa

3. Mescher AL. 2018 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy struktury i fizjologii komórek pro- i eukariotycznych (WG1).

2. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i tkanek wiążąc je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją (WG2).

3.Student identyfikuje i charakteryzuje tkankową strukturę wybranych narządów (WG2).

4. Student poznaje podstawowe techniki laboratoryjne i nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i

barwień komórek i tkanek, jak też analizy uzyskanych wyników (UW1).

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (UO10, KR3).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza uzyskanych wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne), sprawdzian praktyczny z rozpoznawania

preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem), egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Sylwia Buczyńska, Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.