Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1TIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki informacyjne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres umiejętności informatycznych na poziomie podstawowym uzyskane w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zostaje przygotowany do korzystania z programów komputerowych. Program zajęć obejmuje doskonalenie umiejętności korzystania z programów służących edytowaniu tekstów, tworzeniu prezentacji, wykresów oraz rycin.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka (0,8 ECTS), nauki biologiczne (0,2 ECTS).

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowy zakres wiadomości z zakresu obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: pokaz, samodzielna praca z komputerem, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

1. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice. https://docplayer.pl/6449503-Abc-ms-office-2010-pl.html

2. Lecarme O., Delvare K. 2013. The Book of GIMP: A complete guide to nearly everything. No Starch Press, San Francisco. https://www.pdfdrive.com/the-book-of-gimp-a-complete-guide-to-nearly-everything-e163947505.html

3. Pawluk J., Koszowska A. 2021. Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP. Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.

https://mat.ug.edu.pl/~akarpowi/gimp%20ksiazka.pdf

4. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/pobko3/pobko3.pdf

5. Wróblewski P. 2016. ABC komputera. Wydanie X. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/abck10/abck10.pdf

Efekty uczenia się:

Umiejętnosci:

1. Student potrafi prezentować w formie pisemnej i ustnej, z użyciem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, wyniki badań, opinii i teorii naukowych: KP6_UW6

Kompetencje:

2. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu: KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w trakcie zajęć, poprzez ocenę zadań wykonywanych przez niego w czasie zajęć oraz w trakcie końcowego praktycznego zaliczenia na ocenę.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Tomasz Włodarczyk
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Adam Więcko, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zostaje przygotowany do korzystania z programów komputerowych. Program zajęć obejmuje doskonalenie umiejętności korzystania z programów służących edytowaniu tekstów, tworzeniu prezentacji, wykresów oraz rycin.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka (0,8 ECTS), nauki biologiczne (0,2 ECTS).

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowy zakres wiadomości z zakresu obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: pokaz, samodzielna praca z komputerem, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

1. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice. https://docplayer.pl/6449503-Abc-ms-office-2010-pl.html

2. Lecarme O., Delvare K. 2013. The Book of GIMP: A complete guide to nearly everything. No Starch Press, San Francisco. https://www.pdfdrive.com/the-book-of-gimp-a-complete-guide-to-nearly-everything-e163947505.html

3. Pawluk J., Koszowska A. 2021. Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP. Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.

https://mat.ug.edu.pl/~akarpowi/gimp%20ksiazka.pdf

4. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/pobko3/pobko3.pdf

5. Wróblewski P. 2016. ABC komputera. Wydanie X. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/abck10/abck10.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zostaje przygotowany do korzystania z programów komputerowych. Program zajęć obejmuje doskonalenie umiejętności korzystania z programów służących edytowaniu tekstów, tworzeniu prezentacji, wykresów oraz rycin.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka (0,8 ECTS), nauki biologiczne (0,2 ECTS).

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowy zakres wiadomości z zakresu obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: pokaz, samodzielna praca z komputerem, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

1. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice. https://docplayer.pl/6449503-Abc-ms-office-2010-pl.html

2. Lecarme O., Delvare K. 2013. The Book of GIMP: A complete guide to nearly everything. No Starch Press, San Francisco. https://www.pdfdrive.com/the-book-of-gimp-a-complete-guide-to-nearly-everything-e163947505.html

3. Pawluk J., Koszowska A. 2021. Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP. Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.

https://mat.ug.edu.pl/~akarpowi/gimp%20ksiazka.pdf

4. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/pobko3/pobko3.pdf

5. Wróblewski P. 2016. ABC komputera. Wydanie X. Helion, Gliwice. https://pdf.helion.pl/abck10/abck10.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)