Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i embriologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2AEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i embriologia kręgowców
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków. W trakcie zajęć zostaną przedstawione również zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt. Student

zapoznaje się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 20 godz. laboratorium – 40 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 40 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniu: 2 godz. (konsultacje 1 godz., zaliczenie wykładów 1 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczenie egzaminów): 13 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartel H. 2010. Embriologia dla studentów medycyny. 2010. PZWL. Warszawa.

2. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

3. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

6. Wolański N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Cochard L.R. 2013. Netter’s Atlas of Human Embryology. Saunders Elsevier.

2. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

3. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa

4. Galis F., van Alphen J.J.M., Metz J.A.J. 2001. Why five fingers? Evolutionary constraints on digit numbers TRENDS in Ecology & Evolution 16(11): 637-646 (https://www.researchgate.net/publication/298370144_Why_five_fingers_Evolutionary_constraints_on_digit_numbers)

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

3. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7)

4. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

5. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych, zaliczenie na ocenę wykładów. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Sebastian Maciak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Sebastian Maciak, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków. W trakcie zajęć zostaną przedstawione również zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt. Student

zapoznaje się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 20 godz. laboratorium – 40 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 40 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczenie egzaminów): 13 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartel H. 2010. Embriologia dla studentów medycyny. 2010. PZWL. Warszawa.

2. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

3. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

6. Wolański N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Cochard L.R. 2013. Netter’s Atlas of Human Embryology. Saunders Elsevier.

2. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

3. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa

4. Galis F., van Alphen J.J.M., Metz J.A.J. 2001. Why five fingers? Evolutionary constraints on digit numbers TRENDS in Ecology & Evolution 16(11): 637-646 (https://www.researchgate.net/publication/298370144_Why_five_fingers_Evolutionary_constraints_on_digit_numbers)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Sebastian Maciak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Sebastian Maciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków. W trakcie zajęć zostaną przedstawione również zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt. Student

zapoznaje się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 20 godz. laboratorium – 40 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 godz. w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 40 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczenie egzaminów): 13 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartel H. 2010. Embriologia dla studentów medycyny. 2010. PZWL. Warszawa.

2. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

3. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

6. Wolański N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Cochard L.R. 2013. Netter’s Atlas of Human Embryology. Saunders Elsevier.

2. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

3. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa

4. Galis F., van Alphen J.J.M., Metz J.A.J. 2001. Why five fingers? Evolutionary constraints on digit numbers TRENDS in Ecology & Evolution 16(11): 637-646 (https://www.researchgate.net/publication/298370144_Why_five_fingers_Evolutionary_constraints_on_digit_numbers)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)