Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia funkcjonalna człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2AFC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zrozumienie funkcjonalności struktur anatomicznych człowieka

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłową anatomią człowieka oraz ukazanie zależności pomiędzy strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi. Student nabiera praktycznej umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów anatomii człowieka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, konsultacje, analiza schematów i modeli anatomicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium – 15 godz.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym:

udział w konwersatoriach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 8,1 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9godz., 0,7 pkt ECTS Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25,0 godz., 1,0 pkt ECTS

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć takie zagadnienia jak: budowa i czynność układu kostnego, rodzaje mięśni szkieletowych, organizację centralnego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia (tętniczy i żylny), budowę układu oddechowego i pokarmowego, oraz budowę układu moczowo-płciowego.

Literatura:

1. Aleksandrowicz R. 2006 Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa.

2. Michajlik A., Ramotowski W. 2003 Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F. 2006 Zarys anatomii człowieka. PZWL Warszawa.

4. Traczyk W.Z., Trzebski A (red.). 2004 Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozpoznaje poszczególne elementy anatomii człowieka i posługuje się fachową terminologią anatomiczną w celu opisania szczegółów anatomii człowieka.: KA6_WG1, KA6_WG2

2. Student charakteryzuje mechanizmy procesów fizjologicznych: KA6_WG2, WG3.

Umiejętności:

3.Student wyjaśnia zależność pomiędzy strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi.: KA6_UW1, KA6_UK9

Kompetencje społeczne:

4.Student stosuje zdobytą wiedze w profilaktyce zdrowotnej.: KA6_KK1, KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne kolokwium na ocenę.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium. Wymagana jest ocena pozytywna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)