Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2HBL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest integracja dotychczasowej wiedzy biologicznej i jej pogłębienie o organizmach wodnych. Student po zakończeniu kursu potrafi rozpoznawać podstawowe zespoły organizmów słodkowodnych, zna ich siedliskowe uwarunkowania i strategie życiowe. Potrafi identyfikować istotne zmiany ekosystemu, ocenić skalę zmian i wskazać zakres działań niezbędnych dla utrzymania bioróżnorodności.

Skrócony opis:

Student na wykładzie poznaje teoretyczne zasady funkcjonowania ekosystemów wodnych, egzemplifikacje teorii biologicznych na przykładzie organizmów i ekosystemów wodnych. Student poznaje i rozumie uwarunkowania siedliskowe cykli obiegu energii i materii w tych ekosystemach oraz konsekwencje przyrodnicze wszelkich naturalnych i antropogenicznych zmian. Potrafi identyfikować podstawowe czynniki regulujące funkcjonowanie ekosystemów jeziornych i rzecznych oraz wskazywać zakres działań na rzecz utrzymania bioróżnorodności. Na zajęciach laboratoryjnych i terenowych poznaje praktycznie techniki rozpoznawania organizmów oraz cech siedliska wodnego i stosowanych metod analitycznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów : biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

dyscyplina - nauki biologiczne

Rok studiów / semestr - II rok/ semestr 4 (letni)

Liczba godzin zajęc dydaktycznych : wykład 30 godz., laboratorium 30 godz., zaj. teren. 16 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz,

Punkty ECTS - 5,

Bilans nakładu pracy studenta. Ogólny nakład pracy studenta 125 godz., w tym udział w wykładach 30 godz., laboratoriach - 30 godz. zaj. terenowych 16 godz. przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminów 40 godz. Udział w zaliczeniach, konsultacjach i egzaminach 9 godz. Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 80 godz. ( 3,2 ECTS), nakład pracy studenta z zajęciami o charakterze praktycznym - 45 pkt( 1,8 ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2. Górniak A., Kajak Z., Hydrobiologia. Limnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2019.

3. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

4. Mikulski J.S. 1982. Biologia wód śródlądowych. PWN Warszawa

5. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Literatura uzupełniająca:

1. Bąk M. Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z.,

Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

2. Burchardt L. (red). 2010. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

3. Carlson R.E, Havens K.H. 2005. Simple Graphical Methods for the Interpretation of Relationships Between Trophic State Variables, Lake and Reservoir Management, 21:1, 107-118

4. Górniak A. 2017. A new version of the Hydrochemical Dystrophy Index to evaluate dystrophy in lakes. Ecol Indic 78: 566–573. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.03.030

5. Grabowska M. 2008. Charakterystyka fitoplanktonu [W:] Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008 [red. Kolanko K.], EkoPress, 13-23.

6. Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J. 2018. Influence of environmental factors on vertical distribution of zooplankton communities in humic lakes. Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 54: 17.

7. Kłosowski S, Kłosowski G. 2007. Roślinność wodna i bagienna. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza.

8. Kołodziejczyk A. Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski: klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

9. Radwan S. (red.) Wrotki (Rotifera). Fauna Słodkowodna Polski, 0071-4089. Łódź : Oficyna Wydawnicza Tercja.

10. Rybak J.I, Błędzki L.A. 2010. Słodkowodne skorupiaki planktonowe. PWN Warszawa.

11. Szoszkiewicz K., Jusik S., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.

12. Wilk-Woźniak E, Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M., .Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. 2012. 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 150-169.

13. Wziątek B. 2015. Atlas ryb polskich: 140 gatunków. Warszawa: Wydawnictwo SBM.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych (KA6_WG5)

3. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

4. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

5. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

6. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8)

7. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- testowy na zakończenie cyklu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z laboratorium i zajęć terenowych. Kryteria ocen zgodnie z & 23 ust.6 Regulaminu Studiów UwB wg uchwały Senatu UwB z dnia 26.06.2019r.

Laboratoria - pozytywne oceny ze sprawozdań wykonywanych po każdych zajęciach i pozytywna ocena z kolokwium i sprawdzianu praktycznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz
Prowadzący grup: Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.