Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BOT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Botanika sądowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wyjaśnić pojęcie i zagadnienia związane z botaniką. Wymienić i opisać materiał botaniczny. Student posiada ogólną znajomość sposobu analizy materiału botanicznego pod kątem badań kryminalistycznych oraz zdolność samodzielnego analizowania oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie obszaru działania botanika sądowego i warsztatu pracy, jakim się posługuje. Przedmiot ukazuje jak różne dyscypliny botaniki (palinologia, ekologia roślin, fitosocjologia, morfologia i anatomia roślin, limnologia, dendrochronologia, biologia molekularna) dostarczają materiałów dowodowych w sprawie i prowadzą od ujawnienia śladu botanicznego, do ustalenia jego powiązania z okolicznościami zdarzenia. Student poznaje procedury zbierania i zabezpieczania śladu botanicznego oraz jego dalszej analizy. Student uczy się wykorzystywać różne techniki laboratoryjne i terenowe w praktyce śledczej. Student poznaje sprawy karne z wykorzystaniem materiału botanicznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy/moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 20 godz. zajęcia terenowe - 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym, obserwacje terenowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.;

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

2. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell.

3. Bajerlein D., Wojterska M., Grewling Ł., Kokociński M. 2015. Botanika sądowa – stan wiedzy i możliwości zastosowania w praktyce śledczej. Problemy Kryminalistyki 289(3): 20-32. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f31606e3-9f8f-474e-8809-a3539e6507e3

4. Tomaszewska M., Włodarczyk Z., Szeląg M., Sołtyszewski I. 2003. Ślady pochodzenia botanicznego w ekspertyzach kryminalistycznych. Problemy Kryminalistyki 242(3): 16-22. https://problemykryminalistyki.pl/pl/archive/r/2000/2004/y/2003/slady-pochodzenia-botanicznego-w-ekspertyzach-kryminalistycznych-760.html

5. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

6. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

7. Rabotnow T. A. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. Wyd. PWN.

8. Coyle HM. 2004. Forensic botany. Principles and application to criminal casework. Wyd. CRY Press.

9. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

10. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Szafer, Zarzycki, Pawłowski. Szata roślinna Polski. Wyd. PWN.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus. Poznań-Kraków.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1).

2. Student wykorzystuje podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

3. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2).

4. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

5. Student pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO11).

6. Student odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, laboratoria, ćwiczenia terenowe.

Formy zaliczenia przedmiotu - wykładu: pozytywna ocena z egzaminu, obecność na wykładach obowiązkowa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych.

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z kolokwium.

3. Pozytywna ocena z zaliczenia praktycznego w laboratorium.

4. Pozytywna ocena z prezentacji ustnej.

5. Pozytywna ocena z eksperymentu założonego w terenie potwierdzonego sprawozdaniem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Joanna Jarosz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie obszaru działania botanika sądowego i warsztatu pracy, jakim się posługuje. Przedmiot ukazuje jak różne dyscypliny botaniki (palinologia, ekologia roślin, fitosocjologia, morfologia i anatomia roślin, limnologia, dendrochronologia, biologia molekularna) dostarczają materiałów dowodowych w sprawie i prowadzą od ujawnienia śladu botanicznego, do ustalenia jego powiązania z okolicznościami zdarzenia. Student poznaje procedury zbierania i zabezpieczania śladu botanicznego oraz jego dalszej analizy. Student uczy się wykorzystywać różne techniki laboratoryjne i terenowe w praktyce śledczej. Student poznaje sprawy karne z wykorzystaniem materiału botanicznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy/moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 20 godz. zajęcia terenowe - 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym, obserwacje terenowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 49 godz.:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) laboratorium: 30 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

2. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell.

3. Bajerlein D., Wojterska M., Grewling Ł., Kokociński M. 2015. Botanika sądowa – stan wiedzy i możliwości zastosowania w praktyce śledczej. Problemy Kryminalistyki 289(3): 20-32. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f31606e3-9f8f-474e-8809-a3539e6507e3

4. Tomaszewska M., Włodarczyk Z., Szeląg M., Sołtyszewski I. 2003. Ślady pochodzenia botanicznego w ekspertyzach kryminalistycznych. Problemy Kryminalistyki 242(3): 16-22. https://problemykryminalistyki.pl/pl/archive/r/2000/2004/y/2003/slady-pochodzenia-botanicznego-w-ekspertyzach-kryminalistycznych-760.html

5. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

6. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

7. Rabotnow T. A. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. Wyd. PWN.

8. Coyle HM. 2004. Forensic botany. Principles and application to criminal casework. Wyd. CRY Press.

9. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

10. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Szafer, Zarzycki, Pawłowski. Szata roślinna Polski. Wyd. PWN.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus. Poznań-Kraków.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie obszaru działania botanika sądowego i warsztatu pracy, jakim się posługuje. Przedmiot ukazuje jak różne dyscypliny botaniki (palinologia, ekologia roślin, fitosocjologia, morfologia i anatomia roślin, limnologia, dendrochronologia, biologia molekularna) dostarczają materiałów dowodowych w sprawie i prowadzą od ujawnienia śladu botanicznego, do ustalenia jego powiązania z okolicznościami zdarzenia. Student poznaje procedury zbierania i zabezpieczania śladu botanicznego oraz jego dalszej analizy. Student uczy się wykorzystywać różne techniki laboratoryjne i terenowe w praktyce śledczej. Student poznaje sprawy karne z wykorzystaniem materiału botanicznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy/moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 20 godz. zajęcia terenowe - 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym, obserwacje terenowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.;

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

2. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell.

3. Bajerlein D., Wojterska M., Grewling Ł., Kokociński M. 2015. Botanika sądowa – stan wiedzy i możliwości zastosowania w praktyce śledczej. Problemy Kryminalistyki 289(3): 20-32. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f31606e3-9f8f-474e-8809-a3539e6507e3

4. Tomaszewska M., Włodarczyk Z., Szeląg M., Sołtyszewski I. 2003. Ślady pochodzenia botanicznego w ekspertyzach kryminalistycznych. Problemy Kryminalistyki 242(3): 16-22. https://problemykryminalistyki.pl/pl/archive/r/2000/2004/y/2003/slady-pochodzenia-botanicznego-w-ekspertyzach-kryminalistycznych-760.html

5. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

6. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

7. Rabotnow T. A. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. Wyd. PWN.

8. Coyle HM. 2004. Forensic botany. Principles and application to criminal casework. Wyd. CRY Press.

9. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

10. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Szafer, Zarzycki, Pawłowski. Szata roślinna Polski. Wyd. PWN.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus. Poznań-Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)