Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody inżynierii genetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3MIG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody inżynierii genetycznej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami inżynierii genetycznej. Drugim celem jest przedstawienie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania metod inżynierii genetycznej w gospodarce i medycynie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 20 godz., laboratorium - 15 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 20 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Charon K. M., Świtoński M. 2012. Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Węgleński P. (red.). 2018. Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Buchowicz J. 2012. Biotechnologia molekularna: modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Primrose S.B. 1999. Zasady analizy genomu: przewodnik do mapowania i sekwencjonowania DNA różnych organizmów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

5. Brown T. 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Szala S. 2003. Terapia genowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

7. Malepszy S. 2014. Biotechnologia roślin. PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii - KA6_WG3.

2.Student rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym uwarunkowania etyczne i prawne badań z zakresu inżynierii genetycznej - KA6_WK8.

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację - KA6_UW1.

4. Student stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zbiorowej - KA6_UO11.

Kompetencji:

5. Student jest gotów do bycia przedsiębiorczym na rzecz środowiska społecznego - KA6_KO4.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria - pozytywna ocena z zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.