Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1PDW54
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
I rok II st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat zoologii kręgowców i fizjologii kręgowców

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs jest prowadzony według wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z fizjologii zwierząt oraz ekologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia laboratoryjne ze zwierzętami bezkręgowymi oraz modelami kręgowców, dyskusja, pogadanka

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz. (1 godz.zaliczenie + 6,5 godz konsultacji)

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz.

Literatura:

obowiązujące akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Dz. U. 2015 poz. 266

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych Dz.U. 2015 poz. 628

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne, aktywny udział w zajęciach praktycznych

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)