Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II st. Biologia - semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II st. Biologia - semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
320-BS2-1BGG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie czynników kształtujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej teraz i w przeszłości. Przedmiot ukazuje współczesne rozmieszczenie gatunków na Ziemi w ujęciu ekologicznym (formacje, biomy), jak i w ujęciu chorologicznym (zasięgi, państwa roślinne, królestwa zwierzęce). Student poznaje zasady regionalizacji chorologicznych lądów i oceanów. Analizowane są czynniki kształtujące florę i faunę wysp w świetle teorii biogeografii wysp. Omawiane są także zagadnienia dotyczące biogeografii Polski.

Strona przedmiotu
320-BS2-1MNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótka historia poznania naukowego.

Współczesna metodologia nauk przyrodniczych w oparciu o próby falsyfikowania hipotez

Strona przedmiotu
320-BS2-1OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz.

Punkty ECTS: 1

Strona przedmiotu
320-BS2-1PSPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PDW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obserwowane w ostatnich dekadach nasilone, globalne zmiany środowiska są przedmiotem intensywnych badań na różnych poziomach od biogeochemicznego do krajobrazowego. W czasie wykładu poruszone zostaną problemy związane z odpowiedzią środowiska przyrodniczego m.in. na globalne zmiany klimatu obserwowane w przeszłości jak też te notowane obecnie. Przedstawione zostaną przyczyny jak i skutki globalnych zmian obserwowanych w atmosferze, hydrosferze i różnych biomach Ziemi. Zaprezentowane zostaną różne teorie i modele przewidywanych zmian środowiska oraz sposoby ich zapobiegania.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PDW62 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Inwazje biologiczne" student poznaje problemy związane z niekontrolowanych wzrostem populacji i rozprzestrzeniania się gatunków geograficznie obcych. Na wykładach przedstawione zostanie historyczne tło rozprzestrzeniania się gatunków w skali globalnej, główne antropogeniczne wektory pośredniczące w rozprzestrzenianiu się gatunków, konsekwencje, skutki ekologiczne i ekonomiczne oraz historię koncepcji inwazyjnych gatunków i wiele studiów przypadków dokumentujących inwazje roślin, zwierząt, grzybów i patogenów.

W trakcie zajęć terenowych, studenci poznają rośliny obce o inwazyjnych charakterze dla centralnej i wschodniej Europy, zwracając uwagę na cechy ich biologii dostosowujące je do szeroko zakrojonej dyspersji, szybkiego rozwoju populacji i skutecznego zadamawiania się w nowych warunkach. Studenci planują i przeprowadzają ocenę potencjału inwazyjnego wybranych obcych gatunków roślin oraz monitoring populacji gatunków inwazyjnych.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PDW05 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiana jest struktura i budowa pracy magisterskiej oraz artykułów naukowych. Studenci planują i przeprowadzają proste doświadczenia naukowe. Następnie muszą opracować statystycznie swoje wyniki i wyciągnąć wnioski. Na koniec prezentują swoje wyniki w formie mini pracy magisterskiej, która powinna mieć wszystkie cechy artykułu naukowego.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PDW54 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest prowadzony według wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Strona przedmiotu
320-BS2-1PDW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe i laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w terenie podczas nieinwazyjnego zbierania prób do analiz molekularnych oraz z wykorzystaniem technik molekularnych do analizy zebranych w terenie prób biologicznych.

Strona przedmiotu
320-BS2-1SEMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska: sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przedstawienia prezentacji problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-BS2-1STA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu statystyki w zakresie pogłębionym. Podczas realizacji przedmiotu omawiany jest rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego (estymacja, testowanie hipotez) w zastosowaniach praktycznych.

Strona przedmiotu
320-BS2-1TIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z R - językiem i środowiskiem przeznaczonym do statystycznej analizy danych i prezentacji jej wyników. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje sposoby pozyskania i instalacji R, zapoznaje się z jego filozofią i strukturą, uczy się metod wprowadzania danych i zarządzania nimi oraz sposobów wykorzystania możliwości R w zakresie statystyki opisowej i analizy eksploracyjnej (miary rozkładu, wykresy) oraz we wnioskowaniu statystycznym (estymacja, testy).

Strona przedmiotu
320-BS2-1WM02 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka. Omówiony zostanie proces różnicowania płciowego oraz hipotezy wyjaśniające przyczyny homoseksualizmu. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Strona przedmiotu
320-BS2-1WM16 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uświadomienie uczestnikom kursu jak istotną rolę pełnią owady w przyrodzie i jak ważne okazały się być w życiu człowieka od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
320-BS2-1WM58 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia problemy związane z użyciem zwierząt w badaniach biomedycznych. W szczególności skupia się on na trzech zagadnieniach: w jakim stopniu wyniki badań fizjologii i behawioru zwierząt laboratoryjnych mogą być przenoszone na ludzi, wpływ warunków przeprowadzania doświadczeń na ich wyniki oraz kwestie etyczne związane z doświadczeniami na zwierzętach.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)