Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Genetyka sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Genetyka sądowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią badań sądowych z wykorzystaniem materiału genetycznego oraz interpretacją otrzymanych wyników badań w procesach sądowych. Przedstawione zostaną markery i techniki molekularne stosowane w laboratoriach genetyki sądowej. Studenci uzyskają informacje na temat zbioru i zabezpieczania prób, metod ekstrakcji i analizy DNA/RNA w zależności od rodzaju prób i oczekiwanych wyników. Zostaną opisane i wyjaśnione kontrowersyjne przypadki w badaniach genetyczno-sądowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Całkowity nakład pracy studenta: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. A. Gunn. 2014. Essential forensic biology. 2nd ed, Wiley-Blackwell.

3. W. Goodwin (ed). 2016. Forensic DNA typing protocols. Humana Press.

Literatura uzupełniająca:

3. M. Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice

4. Wybrane artykuły naukowe z czasopism:

- Kayser M. 2015. Forensic DNA Phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes. Forensic Science International: Genetics 18: 33–48. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25716572/).

- Jobling MA, Gill P. Encoded evidence: DNA in forensic analysis. Nat Rev Genet 5: 739–751. (https://www.nature.com/articles/nrg1455)

- Goray i in. 2012. Evaluation of multiple transfer of DNA using mock case scenarios. Legal Medicine 14: 40–46 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22189169/)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie na czym polega jedność i różnorodność organizmów (KA7_WG1).

2. Student potrafi wskazać tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane ze zdrowiem człowieka i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie (KA7_WG7).

Umiejętności:

3. Student korzystając z różnych baz danych wyszukuje literaturę naukową właściwie do postawionych pytań, a uzyskane informacje poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

Kompetencje społeczne:

4. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę (krótkie pytania otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (na

podst. § 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.