Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1BEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekologiczne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiaru jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego, wskazanie jego potencjalnych zagrożeń, a także przedstawienie zasad i działań wspierających bezpieczeństwo ekologiczne. Studenci poznają akty prawne zapewniające zasady bezpieczeństwa ekologicznego w aspekcie wody pitnej, kąpielisk i ścieków, powietrza i żywności. Poznają podmioty publiczne, strategie i programy dedykowane bezpieczeństwu ekologicznemu ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miejskich. Studenci poznają rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu odpowiednich zachowań ekologicznych społeczeństwa.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz., konwersatorium – 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, metoda laboratoryjna, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 20 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Literatura:

1. Aktualne akty prawne dotyczące wymogów stawianych wodzie do spożycia, oczyszczonym ściekom i kąpieliskom.

2. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku (https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/rozwoj_miasta/strategia-rozwoju-miasta-bialegostoku-do-2030-roku.html)

3. Trzcińska D., Kierzkowska J. S. 2020. Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych. Difin SA, Warszawa

4. Korzeniowski P. 2012. Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 417. ISBN 978-83-7525-706-9. https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1461859705_Korzeniowski_Bezpiecze%C5%84stwo_ekologiczne.pdf

5. Buczkowski R. 2011.Technologie proekologiczne w przemyśle i energetyce : znaczenie dla gospodarki i środowiska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 235. ISBN 978-83-231-2739-0.

6. Lewandowski W. M., Klugmann-Radziemska E. 2017.Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 488. ISBN 978-83-01-19067-5.

7. Jastrzębska G. 2009. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ss. 280. ISBN 978-83-204-3557-3.

Efekty uczenia się:

1. Student zna procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2)

2. Student zna podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (KA6_WK3)

3. Student potrafi wykorzystywać zasoby środowiska stosując zasady zrównoważonego rozwoju (KA6_UW3)

4. Student umie stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KA6_UK2)

5. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym inicjowania projektów społecznych uwzględniających aspekty przyrodnicze i ekonomiczne (KA6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z zaliczenia konwersatorium.

Konwersatorium - zaliczenie referatu i końcowego zaliczenia pisemnego

Kryteria oceny zgodne z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wołyniec
Prowadzący grup: Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Trzcińska D., Kierzkowska J. S. 2020. Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych. Difin SA, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.