Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1BIOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność cz. I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z bioróżnorodnością na różnych jej poziomach. Student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie, wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych (glonów, mszaków, paprotników) i nasiennych. Przedmiot pokazuje procesy związane z ewolucją roślin, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony. Student poznaje zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych: leśnych (bory, grądy, łęgi, olsy) i otwartych (szuwary, turzycowiska, łąki, zbiorowiska ruderalne i segetalne, murawy) oraz czynniki warunkujące ich funkcjonowanie. Poznaje miary bioróżnorodności, dowiaduje się jak kształtuje się bioróżnorodność w skali kontynentów, poznaje światowe centra bioróżnorodności oraz śledzi zmiany bioróżnorodności w czasie. Poznaje czynniki zagrażąjące różnorodności biologicznej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 20 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: (1) metody podające (oparte na słowie): wykład, praca z literaturą, (2) metody praktyczne: pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym konsultacje: 6,5 godz., zaliczenia: 3 godz., egzamin: 3 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz.

Literatura:

(1) Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

(2) Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

(3) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

(4) Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

(5) Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

(6) Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2020. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla (ebook). Wydawnictwo Naukowe PWN.

(7) Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

(8) Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

(9) Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

(10) Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

(11) Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1);

- procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2);

- podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych, chemicznych i naukach społecznych (KA6_WK1);

2. Student potrafi:

- stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych (KA6_UK1);

- odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA6_UO2);

-korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych (KA6_UU2).

3. Student jest gotów do:

- wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z zaliczenia laboratorium, aby móc przystąpić do egzaminu.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Chmur, Magdalena Fiłoc, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.