Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej.

Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w rozwiązywaniu problemów ekobiznesu.

Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z

teorią.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące

(praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, prace domowe).

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 2 h;

przygotowywanie się i rozwiązywanie prac domowych –3 h;

przygotowanie do zajęć – 10 h;

przygotowanie do kolokwium – 10 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 10 h;

Łączny nakład pracy studenta – 80 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47/1,88

o charakterze praktycznym: 55/2,2

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta,

Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Marcin Anholcer, MAthematics in economics and management-examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegi w Poznaniu, Poznań 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAT_W01 Ma podstawową wiedzę o macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do rozwiązywania problemów ekobiznesu. EB_WG04

1MAT_W02 Ma podstawową wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich

wykorzystania do analizy problemów ekobiznesu. EB_WG04

1MAT_W03 Ma podstawową wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich

wykorzystania do analizy problemów ekobiznesu. EB_WG04

UMIEJĘTNOŚCI

1MAT_U01 Potrafi rozszerzyć wiedzę i umiejętności z matematyki pracując samodzielnie oraz w grupie. EB_UO07, EB_UU08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAT_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie zastosowania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów

ekobiznesu. EB_KR04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające

zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testu zawierający pytania teoretyczne i proste zadania rachunkowe. Zaliczenie ćwiczeń

następuje na podstawie kolokwium, wykonania pracy domowej oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4

godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa

się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej.

Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w rozwiązywaniu problemów ekobiznesu.

Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z

teorią.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące

(praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, prace domowe).

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

przygotowywanie i rozwiązywanie testów w e-learningu –15 h;

przygotowanie do zajęć – 20 h;

przygotowanie do kolokwium – 20 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 10 h;

Łączny nakład pracy studenta – 125 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50/2

o charakterze praktycznym: 100/4

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta,

Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Marcin Anholcer, MAthematics in economics and management-examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegi w Poznaniu, Poznań 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.